اطلاعیه انتقالی و مهمانی

چهار شنبه ۳ شهريور ۱۳۹۵
۲۴۰۳ بازدید
اطلاعیه انتقالی و مهمانی

مطابق آیین نامه مهمانی و انتقالی صادره از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

هرگونه درخواست مهمانی و انتقال فقط از طریق سایت اداره کل دانشجویان به نشانی زیر انجام خواهد شد.

http://mad.saorg.ir/EDUS/StudentTransfer/StudentTransfer1.aspx

کلیه مدارک و مستندات آموزشی و پزشکی باید در سایت اپلود شود

هیچ گونه مراجعه حضوری برای درخواست مهمانی و انتقال مذکور پذیرفته نمی شود.

(۰) دیدگاه