تقویم آموزشی نیمسال اول 97-96

۹۴۰۳ بازدید

انتخاب واحد اینترنتی   13/06/96 لغایت 2206//96

    ساعت 23-15

ورودی 93 و ما قبل 96/6/13 لغایت 96/6/14
ورودی 94 15/6/96  لغایت 16/6/96
ورودی95 19/6/96 لغایت 20/6/96
تمام ورودی ها 21/6/ 96 لغایت  22/6/96
شروع کلاسها: 16/11/95
حذف واضافه اینترنتی:            95/11/23 لغایت 95/11/27
حذف تکدرس: 1/12/95  لغایت  31/2/96
ارزشیابی الکترونیکی: 95/9/10 لغایت 95/10/10
پایان کلاسها: 11/3/96
امتحانات: 16/3/96 لغایت   03/31/96
 

- در صورتیکه دانشجویان در بازه زمانی خود اقدام به انتخاب واحد ننمایند آموزش در قبال تکمیل ظرفیت کلاسها هیچ گونه مسئولیتی را برعهده نمی گیرد.عدم انتخاب واحد در بازه قانونی انصراف از تحصیل تلقی می شود.(در کلیه مقاطع)

2- دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی 91 حداقل 14 واحد ، ورودی93 به بعد حداقل 12 ، دانشجویان کارشناسی ارشد حداقل 8 و حداکثر 12 واحد می بایستی انتخاب واحد نمایند .

3-رعایت پیش نیازی وهم نیازی وسقف واحد دروس درانتخاب واحد برعهده دانشجویان محترم می باشددر صورت عدم اجرای مفاد فوق ،برابر مقررات اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

4- دانشجویان دارای شرایط خاص (دانشجویان اتمام سنوات و اعاده به تحصیل) به اداره آموزش مراجعه نمایند.

5- حداکثر واحد انتخابی برای دانشجویانی که مشروط باشند ، 14 واحد درسی می باشد.

6- حداکثر تعداد واحد مجاز همراه با کارآموزی ، جهت دانشجویان کاردانی 18  واحد ودانشجویان کارشناسی 15 واحد می باشد.

7- طبق مصوبه شورای آموزشی دانشجویان می بایستی در بازه تعیین شده نسبت به ارزشیابی اساتید از طریق پرتال دانشجویی اقدام نمایند.مسئولیت عدم ارزشیابی به موقع و عواقب آن متوجه شخص دانشجو می باشد. سیستم پورتال دانشجوییhttp://puya.eqbal.ac.ir) )

8- در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحان برگزار نمی گردد.

9- انتخاب واحد حضوری و دستی به هیچ عنوان وجود ندارد.

10- انتخاب دروس مطالعه انفرادی و پیش ترم در محدوده زمانی انتخاب واحد صورت می پذیرد.                         

معاون آموزشی موسسه

(۰) دیدگاه