سرفصل دروس گروه روانشناسی

يك شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹
۵۶۴ بازدید
سرفصل دروس گروه روانشناسی
نام درس نام استاد در سال تحصیلی 1400-1399  طرح درس
روش تحقیق وروانشناسی تحولی 2  
روان سنجی سرایی
روان شناسی دین  جمیلی
آموزه های رواى شناسی در قرآن و حدیث 1 زهانی
روان شناسی اجتماعی کاربردی کرمانی
احساس و ادراک ابهر زنجانی
آموزه های روان شناختی 1 ایل بیگی
آموزه های روان شناختی 2 ایل بیگی
آسیب روان شناسی 1 رزم یار
آسیب روان شناسی 2 رزم یار
آسیب شناسی کودک و نوجوان رزم یار
آسیب شناسی اجتماعی  کرمانی
اصول روان شناسی بالینی ابهر زنجانی
آمار استنباطی وجدانی
آمار توصیفی  وجدانی
آموزه های روانشناسی در قرآن و حدیث 2  
انگیزش و هیجان  رئیس المحدثی
بهداشت روانی شهرکی
روانشناسی تربیتی کرمانی
روانشناسی اخلاق شهرکی
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان جمیلی
روانشناسی تجربی سرایی
روانشناسی جنسیت شهرکی
روانشناسی و مشاوره خانواده کرمانی
روانشناسی سلامت  ابهر زنجانی
روانشناسی شخصیت احمدی
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار ابهر زنجانی
روانشناسی صنعتی و سازمانی  
علوم اعصاب شناختی و نوروسایکولوژی رئیس المحدثی
فلسفه اسلامی  جمیلی
فلسفه علم روانشناسی جمیلی
فنون مشاوره و روان درمانی ابهر زنجانی
فیزیولوژی اعصاب و غدد ایل بیگی
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی وجدانی
کلیات روانپزشکی رزم یار
مباحث اساسی در روان شناسی 1  ربانی
مباحث اساسی در روان شناسی 2 ربانی
مبانی جامعه شناسی کرمانی
متون روان شناسی به انگلیسی 1 ربانی
متون روان شناسی به انگلیسی 2 ربانی
راهنمایی و مشاوره شغلی  منتخب
معرفت شناسی زهانی
تاریخ و مکاتب روانشناسی پازند
نظریه های روان درمانی و مشاوره منتخب
نگرش وتغییر آن  ایل بیگی
روانشناسی اجتماعی پیشرفته کرمانی
احساس و ادراک ابهر زنجانی
آموزه‌های شناختی ابهرزنجانی
آمار استنباطی پیشرفته ایل بیگی
روانشناسی عمومی  
متون روان شناسی به انگلیسی (پیش نیاز کارشناسی ارشد برای دارندگان کارشناسی نامرتبط)  
(۰) دیدگاه