لیست کلاسهای جبرانی چهارشنبه - 5 خرداد 1400

چهار شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰
۱۶۷ بازدید

زبان تخصصی (ارشد ) ابراهیمی پور 16تا17:30
علوم اعصاب شناختی رئیس المحدثین 8تا 10 و 10تا 12
تاسیسات مکانیکی گل محمدی 18تا20
بیان 2 گروه 1 بی مکر 18تا20
مبانی دیجیتال حسینپور ثابت 16تا18
زبان تخصصی ابراهیمی پور 18تا19:30
ترمودینامیک 1 ناجی 16تا18
مکانیک سیالات دو فازی اذری نوغابی 16تا18 و 18 تا20
شیمی الی واحدی 16تا18
طراحی معماری و شهر سازی خالقی 10تا12
حسابرسی پیشرفته قمیان 14تا16 و 16تا18 و 18 تا20
شیوه ارائه اصفی 17:30تا19

(۰) دیدگاه