لیست کلاسهای جبرانی پنجشنبه - 6 خرداد 1400

پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
۱۳۲ بازدید

نحوه اجرای تاسیسات برقی افشار 11تا13
انگیزش و هیجان رئیس المحدثن 12تا14
ریاضی عمومی 2 گنجعلی 12تا14
تاریخ اسلام رضایی 12تا14
کارگاه 3 موحد 12تا14
کاربرد کامپیوتر 3 عزیز محمدی 12تا14
روش تحقیق گروه 2 ابراهیمی پور 12 تا 14
اشنایی با ادبیات کهن فاضل بخششی 12تا14
متره براورد اقایی فر 12 تا 14
باغ ارایی و محوطه سازی میر خرسندی 14 تا16
روش تحقیق شیرزاد 14:30تا16
شیوه ارائه مطالب رضوی زاده 14تا15
ارتباط تصویری گروه 1 ابراهیمی پور 14تا17:30
محاسبات و امار حامد زاده 14تا16
طراحی صفحات وب اسماعیل زاده 15تا17
طرح اشیا موسی زاده 16تا18
روانشناسی احساس و ادراک پازند 16تا18
ساختمان 1 امینی طوسی 16تا18
نرم افزار گرافیک  کرباسی 16تا17
ساختمان بتنی سروش مقدم 16تا19
روانشناسی احساس و ادراک پازند 18تا20
روش تحقیق گروه1 ابراهیمی پور 18تا20

(۰) دیدگاه