برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 25 مرداد (هفته آخر ترم تابستان)

دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
۳۲۱ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 25 مرداد (هفته آخر ترم تابستان)
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 25 مرداد (هفته آخر ترم تابستان)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 اندیشه اسلامی 1 توکلی 8:00 10:00
2 روان شناسی سلامت ابهر زنجانی 8:00 10:00
3 روان‌شناسی تحولی2 ناظمی 8:00 10:00
4 روان‌شناسی و مشاوره خانواده شهرکی 8:00 10:00
5 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 ربانی پارسا 8:00 10:00
8 اندیشه اسلامی 1 توکلی 10:00 12:00
9 بهداشت روانی شهرکی 10:00 12:00
10 روان‌شناسی تحولی1 ناظمی 10:00 12:00
11 روان‌شناسی فیزیولوژیک ابهر زنجانی 10:00 12:00
14 روان شناسی سلامت ابهر زنجانی 12:00 14:00
15 روان‌شناسی تحولی2 ناظمی 12:00 14:00
16 روان‌شناسی و مشاوره خانواده شهرکی 12:00 14:00
17 ریاضی عمومی 2 پاک نژاد 12:00 14:00
(۰) دیدگاه