کمک باید به اندازه معرفت باشد.

۵۵ بازدید

فرا رسیدن اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) تسلیت باد.

روزى امام حسین علیه السلام در گوشه اى از مسجد پیامبر صلى اللّه علیه و آله نشسته بود. مردى عرب نزد او آمد و گفت: یابن رسول اللّه من باید یک دیه کامل بپردازم و توان اداى آن را ندارم لذا با خود فکر کردم نزد کریمترین مردم (شما) بروم و چاره کارم را از او درخواست کنم.

امام حسین علیه السلام فرمود: اى برادر عرب من سه سوال مى کنم اگر یکى از آنها را جواب دادى یک سوم بدهى تو را مى پردازم و اگر دو مسأله را پاسخ دادى دوثلث آن را ادا مى کنم و اگر هر سه سوال را جواب دادى تمام بدهى تو را مى پردازم.

 مرد عرب گفت : یابن رسول اللّه آیامانند شما از مانند من (که عربى جاهل و بى سواد هستم ) سوال مى کند؟ شما که اهل علم و شرف و بزرگى هستید؟

امام حسین علیه السلام فرمود: بله شنیدم که جدم رسول اللّه خدا صلى اللّه علیه و آله فرمود: به اندازه معرفت احسان شود.

مرد عرب گفت : هر چه مى خواهید سوال کنید اگر دانستم جواب مى دهم و اگر ندانستم از شما مى آموزم. (و لاقوه الاباللّه)

امام علیه السلام پرسید: کدام اعمال بهترند؟

جواب داد: ایمان به خدا

حضرت پرسید: راه نجات از مهلکه کدام است ؟

 پاسخ داد: اعتماد و توکل بر خداوند.

امام علیه السلام سوال کرد: چه چیزى به مرد زینت مى بخشد؟

مرد عرب جواب داد: توکل توام با بردبارى

حضزت فرمود: اگر علم وحلم نداشت چه چیزى او را زینت مى دهد؟ مرد عرب: مال همراه با مروت

امام علیه السلام : اگر از فقر و صبر هم بر خوردار نبود چه ؟

مرد عرب : صاعقه اى از آسمان پائین آید و او را آتش زند که مستحق چنین عذابى است. امام علیه السلام خندید و کیسه اى را که در آن هزار دینار زر سرخ بود به او داد و انگشترى را که دویست درهم ارزش داشت به او بخشید و فرمود: طلاها را به طلبکارانت بپرداز و پول انگشتر را صرف مخارج زندگى نما.

 مرد عرب آنها را برداشت و گفت :( اللّه اعلم حیث یجعل رسالته) یعنى خداوند بهتر مى داند که رسالتش را در کجا قرار دهد.

(۰) دیدگاه