ایجاد محیطی امن و مساعد

يك شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱
۷۱۱ بازدید
ایجاد محیطی امن و مساعد

دانشجوی فرهیخته:
از آنجایی که مسئولیت مهم دانشگاه ایجاد محیطی امن و مساعد جهت کسب علم و دانش و مهارت افزایی دانشجویان است، لذا هرگونه اخلال یا مزاحمت برای برنامه های دانشگاه مطابق ماده 37 آئین نامه انضباطی دانشجویان مشمول عواقبی از جمله: اخطار با درج در پرونده، منع موقت از تحصیل تا ممانعت از ادامه تحصیل را در بر خواهد داشت.

(۰) دیدگاه