اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص غیبت های کلاسی

پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
۵۵۴ بازدید
اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص غیبت های کلاسی

حضور دانشجویان در تمام جلسات درس الزامی است.

 چنانچه غیبت دانشجویی در جلسات یک درس نظری بیش از 3/16 باشد یا در جلسه امتحان پایان­ترم درس غایب باشد، اگر غیبت دانشجو غیرموجه تشخیص داده شود نمره صفر در کارنامه وی درج خواهد شد و در صورت تشخیص غیبت موجه در پایان امتحانات درس مذکور حذف ولی سابقه درس در کارنامه باقی خواهد ماند و شهریه درس مذکور برگشت داده نخواهد شد.
غیبت قبل از حذف و اضافه در دروسی که دانشجو  آن دروس را در زمان حذف و اضافه اخذ می نماید جزو غیبت های دانشجو محسوب خواهد شد.
 حذف اضطراری:
دانشجو مجاز است یک درس (غیر عملی و غیر کارگاهی) خود را تا پایان مهلت حذف اضطراری مطابق تقویم آموزشی تا  30 آذر  به شرط آنکه تعداد واحدهای باقیمانده او  به زیر 12 واحد کاهش نیابد از طریق پرتال دانشجویی حذف اضطراری نماید.

(۰) دیدگاه