طرح کارنامه سلامت روان و جسم دانشجویان ورودی جدید اجرا شد.

۱۰۸۵ بازدید

این طرح با هدف بررسی سطح سلامت روان و جسم دانشجویان ورودی جدید، برنامه ریزی جهت ارتقای سلامت آن ها و پیگیری دانشجویان در معرض خطر توسط مرکز مشاوره دانشجویی انجام شد. غربالگری سلامت روان در 100 درصد دانشجویان و سلامت جسم در 90 درصد آن ها صورت گرفته است. تنها 10 درصد دانشجویان جهت تکمیل کارنامه سلامت جسم خود مراجعه نکرده اند.

(۰) دیدگاه