مربی (دانشجوی دکتری) مهندس امین حسنی

دروس
 • مدارهای الکتریکی - یک
 • مدارهای الکتریکی - دو
 • مباحث ویژه-الکترونیک - عنوان شبکه های عصبی مصنوعی و منطق فازی
 • مدارهای منطقی
 • الکترونیک
 • زبان تخصصی رشته مخابرات و کامپیوتر و الکترونیک
 • تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستم ها
 • سیستم های کنترل خطی
پژوهش
 • Wireless Sensor Networks
 • (Noise Cancellation using Kalman,Extended and Interactive Multiple Model ( IMM
 • Mobile Target Localization
 • Target Tracking and Data Fusion
 • Range Estimation and Digital and Analogue Signal Processing
 • Air Traffic Resolution and Management
پروژه ها
 • Intelligent Identification of Process Noise Covariance Matrix for Maneuvering Target Tracking
 • Robust Control of a MEMS Optical Switch Using Fuzzy Tuning Sliding mode
 • IMM-Triangulation based Tracking of high maneuvering target in wireless sensor networks
 • Challenges and Solutions for Maneuvering Object Tracking in Smart Wireless Sensor Networks
 • Reinforcement Learning Based Control of Tumor Growth with Chemotherapy
 • Networks of Wireless Sensors