مربی (دانشجوی دکتری) مهندس جواد خدائی

مربی (دانشجوی دکتری) مهندس جواد خدائی

دانشجوی دکتری - کارشناسی ارشد مهندسی معماری

دروس
  • طراحی نهایی
  • طراحی معماری (3)
  • طراحی معماری (3)
  • درک و بیان محیط
  • انسان،طبیعت،معماری