گفتگو با دکتر سیدحسین نوعی در روزنامه خراسان سه شنبه 6 مرداد

۶۳۰ بازدید

گفتگو با دکتر سید حسین نوعی نماینده روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی استانهای خراسان و استاد تمام و استاد نمونه کشوری

گفتگو با دکتر سید حسین نوعی نماینده روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی استانهای خراسان و استاد تمام و استاد نمونه کشوری

(۰) دیدگاه