صدور حکم دبیر و اعضای ستاد اجرایی جشنواره بزرگداشت علامه اقبال لاهوری

۴۴۷ بازدید

از سوی آقای دکتر سید حسین نوعی رئیس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و رئیس ستاد برگزاری جشنواره علامه اقبال لاهوری احکام ذیل صادر شد:

از سوی آقای دکتر سید حسین نوعی رئیس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و رئیس ستاد برگزاری جشنواره علامه اقبال لاهوری احکام ذیل صادر شد:

1- خانم نفیسه فاضل نسب                 دبیر جشنواره و عضو ستاد اجرایی

2- آقای دکتر سید مرتضی نوعی         عضو ستاد اجرایی

3- آقای مهندس سید حسین حسینی        عضو ستاد اجرایی

(۰) دیدگاه