برگزاری اولین جلسه ستاد اجرایی جشنواره اقبال لاهوری

۴۵۳ بازدید

جشنواره بزرگداشت علامه اقبال لاهوری که با همکاری کنسولگری جمهوری اسلامی پاکستان توسط موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار میشود .

اولین جلسه ستاد برگزاری جشنواره بزرگداشت علامه اقبال لاهوری در تاریخ 94/07/29 تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

1- تشکیل شورای سیاستگذاری جشنواره بزرگداشت علامه اقبال لاهوری

2- تشکیل ستاد اجرایی جشنواره بزرگداشت علامه اقبال لاهوری

3- تشکیل دبیر خانه جشنواره بزرگداشت علامه اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه