پیام تبریک به مناسبت قبولی 75 نفر از دانشجویان موسسه در مقاطع بالاتر

۷۱۱ بازدید

شورای دانشگاه قبولی 75 نفر از دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری را که در مقاطع بالاتر در دیگر دانشگاهها و یا موسسات در مهرماه 94 پذیرفته شده اند که 45 نفر از آنان در مقطع ارشد میباشد به نامبردگان تبریک گفته و برای آنان آرزوی موفقیت دارد.

شورای دانشگاه قبولی 75 نفر از دانشجویانموسسه آموزش عالی اقبال لاهوری را که در مقاطع بالاتر در دیگر دانشگاهها و یا موسسات در مهرماه 94 پذیرفته شده اند که 45 نفر از آنان در مقطع ارشد میباشد به نامبردگان تبریک گفته و برای آنان آرزوی موفقیت دارد.

(۰) دیدگاه