تمدید زمان ارزشیابی اساتید

۵۱۳ بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری زمان ارزشیابی اساتید تا روز دوشنبه مورخ 94/10/14 تمدید گردید.

قابل توجه دانشجویان گرامی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری زمان ارزشیابی اساتید تا روز دوشنبه مورخ 94/10/14 تمدید گردید.

(۰) دیدگاه