طرح پایش سلامت روان

۱۱۲۵ بازدید

طرح غربالگری سلامت روان دانشجویان ورودی جدید سال 1394  به دستور دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی اجرا شد. در نتیجه اجرای این طرح و پس از تحلیل داده ها توسط متخصص مربوطه دانشجویان آسیب پذیر ورودی جدید غربال شدند و پس از انجام فرآیند مصاحبه تخصصی در صورت لزوم به متخصص مربوطه جهت جلسات فردی ارجاع داده می شوند.مرکز مشاوره و سلامت  دانشجویی آرزومند ارتقاء سلامت روان و جسم دانشجویان عزیز می باشد.

طرح غربالگری سلامت روان دانشجویان ورودی جدید سال 1394  به دستور دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی اجرا شد. در نتیجه اجرای این طرح و پس از تحلیل داده ها توسط متخصص مربوطه دانشجویان آسیب پذیر ورودی جدید غربال شدند و پس از انجام فرآیند مصاحبه تخصصی در صورت لزوم به متخصص مربوطه جهت جلسات فردی ارجاع داده می شوند.مرکز مشاوره و سلامت  دانشجویی آرزومند ارتقاء سلامت روان و جسم دانشجویان عزیز می باشد.

(۰) دیدگاه