انجمن‌های علمی

۱۵۵۱۹ بازدید
انجمن‌های علمی

انجمن علمی چیست؟

 ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻤﻌﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﻲ در ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺧﺎص ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ– داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﺳﺎل 1388 آﻣﺪه: اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎﻳﻲﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ، آﻣﻮزش و ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﺎرﺑﺮدی، ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺧﻼﻗﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲﭘﺮدازد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی ﭘﺮﺗﻮان در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺤﻘﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻤﺪنﺳﺎز اﺳﻼﻣﻲ- اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.

لیست انجمن های علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری :

*انجمن علمی مکانیک :

احسان نادری
مهسا مالکی
حسین بارانی پور
امیر عباس زاده
محمد رضا ظریفیان
علی شریعتی راد (علی البدل)

*انجمن علمی شهرسازی :

اامیر رضا اخلاقی
مریم فخاربهاری
محدثه مولایی
محمد عودی دشت بیاض
سپهر اخباری
امیرحسین مرادی(علی البدل)

*انجمن علمی معماری :

المیرابهادری
زهرا قهرمانی
مرتضی وظیفه شناس
زهراوحیدقوی فکر
فیروزکیانی
سجادکبیری راد (علی البدل)
محمدعلی رجایی (علی البدل)

*انجمن علمی کامپیوتر :

سجاد عدالت خواه
عسل صادقی
رامین رضایی
سید مهران باغ خانی

*انجمن علمی عمران :

سیدمحمدطالبیان
علیرضاچهارارکان
سروش امیرفخریان
محمدسعیداحمدی مجیدی
مصطفی بختیاری (علی البدل)
سیدرضاطبیبی (علی البدل)
علی اسکندری نژاد (علی البدل)

*انجمن علمی نفت :

سجاد شفیعی
امین اکتشافی
مهدی صابری
پوریا فراگری
امیرحسین عابدی
محمد امین سپهری (علی البدل)
ابوالفضل مرادی (علی البدل)

*انجمن علمی برق و رباتیک :

معین احمدی افزادی
سعید زنده دل
مهدی حفار
بنیامین جلالی

*انجمن علمی حسابداری :

حنانه جهان دیده
غزاله آقایی
عارف بایستی گرامی
مجتبی منصوری
نیما منظر زاده (علی البدل)
مجتبی حسن نیا (علی البدل)

*انجمن علمی روانشناسی:

عاطفه سادات موسوی
فواد ششکلانی قالیباف
سپیده سادات فصیحی
سعیده رفعتی
فائزه جلایری
سعیده حسینی (علی البدل)
مهلا مطلق (علی البدل)

*انجمن علمی صنایع :

نگین ملکی
پگاه براتعلی زاده
ریحانه رجایی اصل
کیمیاکاریزی
علیرضا رمضانی
المیرا دانشی (علی البدل)
فاطمه دانشور (علی البدل)

(۰) دیدگاه