انجمن های علمی

۱۲۵۶۵ بازدید
انجمن های علمی

انجمن علمی چیست؟

 ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻤﻌﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﻲ در ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺧﺎص ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ– داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﺳﺎل 1388 آﻣﺪه: اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎﻳﻲﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ، آﻣﻮزش و ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﺎرﺑﺮدی، ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺧﻼﻗﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲﭘﺮدازد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی ﭘﺮﺗﻮان در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺤﻘﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻤﺪنﺳﺎز اﺳﻼﻣﻲ- اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.

لیست انجمن های علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری :

*انجمن علمی مکانیک :

محمد درودی
جواد قائمیان
حسین اکبری
احسان مستقیم ارخوری
حجت جعفری دلوئی
الیاس رمضانی
علی محمدپور


*انجمن علمی شهرسازی :

فرهاد رحیمی
مهدی عادلی
میترا اصغری طرقبه
فاطمه دهقانی
مصطفی توانای خورشبری
میعاد نجفی قصاب

 

*انجمن علمی معماری :

فاطمه شمس القرائی
محمد حسینی نژادمحبتی
شهرزاد امیدوار
حمید ارگنجی
مهسا خاکنه
امیرعادل صابروحیدی پوستی

 

*انجمن علمی کامپیوتر :

بیتا محمدزاده شیروان
محمدرضا رحیمی
فرزانه محمدی نیک پور
امیررضا حسامی فیروزاباد
سعیده حاجی حسینیان
مصطفی نماینده جورابجی

 

*انجمن علمی عمران :

امیرحسین هاتفی
مهدی ظریفیان
حمیدرضا حسنی
مینا نباتیان یزدی
سجاد باقرنیا

 

*انجمن علمی نفت :

سجاد شفیعی
امیررضا شیروان
پوریا فراگری
بهنام مردان پور
علی رضوانی مقدم
امین اکتشافی
سارا حیدری

 

*انجمن علمی برق و رباتیک :

مجتبی حسین پور
مجید محمد زاده
امیر حسین قاسم نژاد
معین احمدی افزادی
امید براتی سربالایی
محمد بداغ آبادی

(۰) دیدگاه