شوراها

۷۴۰۶ بازدید
شوراها

شورا در روایات و احادیث دینی ما، بسیار آمده است و مورد تاکید فراوان قرار گرفته است و این امر نه تنها مورد تایید و تاکید شرع مقدس واقع شده که عقلاً هم مورد پسندیده ای می باشد زیرا ما وقتی در مورد چیزی از دیگران مشورت می گیریم در واقع از عقل آنها استفاده کرده و دیگران را در تصمیم گیری خودمان شراکت می دهیم.
 

 

(۰) دیدگاه