نظام وظیفه و معافیت تحصیلی

۳۵۵۵ بازدید
نظام وظیفه و معافیت تحصیلی


 

-از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

جواب :  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن 18 سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد که طی آن ماه وارد 19 سالگی می شوند مشمول قانون وظیفه عمومی می گردند .وتاشش ماه فرصت دارند خودرابه سازمان معرفی نمایند.

2- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

 جواب : حداکثر مدت معرفی ایشان 6 ماه پس از رسیدن به 18 سالگی تمام است .

مثال: دانش آموز متولد 18/2/73 که قبل از 1/2/91 فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر تا 18/8/91 فرصت معرفی خود را دارد.

3- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

جواب : از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

 مثال: دانش آموز متولد 18/2/73 که در تیرماه 1391 فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه 92 مهلت معرفی خواهد داشت.

از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

(جهت ایجاد تسهیلات برای این قبیل مشمولان ، برای شرکت در آزمون دانشگاهها ،تا 31/6/سال بعد از فراغت از تحصیل مهلت معرفی دارن).

 4- دانش آموزانی که از مهر91 در پایه اول مقطع متوسطه یا پایین تر شروع به تحصیل  نموده اند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

جواب :  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان 20 سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

5-   دانش آموزی که از مهر 91 در پایه دوم یا بالاتر شروع به تحصیل نموده اند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

جوابچنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان 22سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی حداکثر تا 24 سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

6- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟

جواب : بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان 20 سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

7- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک تحصیل ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان به لحاظ مهلت 4 ماهه بعداز تاریخ 22/8/90(تاریخ اجرای قانون  جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

جواب :اینگونه  دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج  یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

 مثال: مشمول متولد 15/06/71 که در تاریخ 22/6/90 از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت 4 ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا 22/10/90 فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا22/6/91 مهلت معرفی خواهد داشت.

  8- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت 1 ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟      

جواب :مشمولانی که از تاریخ 22/2/90 به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت 1 ساله را خواهند داشت.

9- مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت1ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟

جواب :مشمولانی که از تاریخ 22/4/90 به  بعد از تحصیل در مقاطع  دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند

 10- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟

 جواب :بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا 1 بار می توانند از تحصیل انصراف و مجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط : 1- عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف (قبل از اعزام به خدمت). 2- انصراف قبل از اتمام سنوات تحصیلی مصوب بوده باشد یعنی در سنوات ارفاقی نباشد .3-انصراف از تحصیل در مقطع ، با اخذ مدرک تحصیلی پایین تر نبوده باشد .(مثلا انصراف از کارشناسی پیوسته با اخذ مدرک کاردانی نباشد، مگر اینکه مدرک اخذ شده در سنوات مجاز تحصیل همان مقطع یعنی مقطع پایین تر به مشمول تعلق گرفته باشد که در این صورت در حکم فارغ التحصیل محسوب شده و ادامه تحصیل وی بلامانع می باشد)4- مقطع جدید ،تکراری نباشد.(یعنی قبلا از این مقطع فارغ التحصیل نشده باشد).

11- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟

جواب :چنانچه حداکثر ظرف مدت یکسال از زمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود 
ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت(قبل از اعزام به خدمت ) منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،لیکن بعد از اعزام به خدمت ، سپری شدن بیش از یکسال از تاریخ فراغت مقطع متوسطه مانع نخواهد بود و فقط نداشتن غیبت اولیه و پذیرش در مقطع کارشناسی و بالاتر ملاک می باشد .

 بدیهی است زمان اعلام قبولی در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی خواهد شدو در مورد پذیرش بدون آزمون در دانشگاه ، زمان ثبت نام به منزله تاریخ پذیرش است .

مثال: فارغ التحصیل1/4/91درمقطع متوسطه که حداکثرتا 1/4/92 قبولی قطعی یاثبت نام دردانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند.

 12- فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال90شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر 91 را دارند؟

جواب : بله. با توجه به اینکه فارغ التحصیلان خرداد (پس از ورود به سن مشمولیت ) به منزله فارغ التحصیلان  شهریور تلقی می گردندتا پایان شهریور سال بعد مهلت معرفی دارند .

13- آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟

جواب : درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

14- آیا دانشجویان اخراجی مجاز به ادامه تحصیل هستند؟ 

جواب :خیر دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم ، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

 15- سقف سنوات های مجاز  تحصیلی  در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به  چه میزان می باشد؟

جواببرابر تبصره (1) ماده (33) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع  تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی  ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال.

16- آیا مرخصی تحصیلی جزء سنوات مجاز تحصیلی محسوب می گردد ؟

جواب :بله  دانشگاه ها باید از درج عبارت مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی برای دانشجویان مشمول خودداری نمایند.

17- آیا مشمول غیر غایبی که بعد از مدت یکسال فرصت تعیین شده دانشگاه قبول شود می تواند از معافیت تحصیلی برخوردار شود؟

جواب :مشمولانی که به دلایل قانونی (معافیت موقت و ... )تاریخ اعزام خود را به تعویق می اندازندچنانچه مدت تعویق آنان از مدت یکسال فرصت تعیین شده در قانون بیشتر گردد،  در صورتی که در حین فرصت معرفی تعویق شده (معافیت موقت و ...) در دانشگاه قبول شوند ادامه تحصیل و بهره مندی آنان از معافیت تحصیلی بلامانع خواهد بود .

18- آیا تحصیل همزمان با خدمت امکان پذیر می باشد؟

جواب :خیر حتی در صورت تایید دانشگاه برای این دسته از دانشجویان معافیت تحصیلی صادر نمی گردد.

19- آیا دانشجویانی که در سنوات اولیه فارغ التحصیل نشده اند حق ادامه تحصیل دارند؟

دانشجویانی که در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل بوده ودر سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل نشده اند، در صورت تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه حداکثر به مدت یکسال می توانند از سنوات ارفاقی استفاده نمایند.

20- نحوه اقدام برای بهره مندی از سنوات ارفاقی چگونه است ؟

درصورتیکه کمیسیون موارد خاص دانشگاه با ادامه تحصیل دانشجو در سنوات ارفاقی موافقت نماید ، دانشجواز زمان اتمام سنوات تحصیلی اولیه ، به مدت شش ماه مهلت داشته تا از طریق دفاترخدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10 )درخواست خود را ثبت نماید.

چنانچه دانشجو تا پایان ترم اول سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل نگردد با ادامه تحصیل وی به شرطی در ترم دوم سنوات ارفاقی موافقت خواهد شد، که حداقل تعداد واحدهای درسی معینی را درترم اول با شرط معدل کل فوق گذرانده باشد، که این واحدهای پاس شده برای مقاطع مختلف متفاوت است.

21- آیا دانشجویان مشمولی که در سنوات ارفاقی فارغ التحصیل می شوند از مهلت معرفی برخوردارند؟

بله ، این دسته از دانشجویان مشمول از یکسال مهلت معرفی برخوردار خواهند بود و درصورت پذیرش در مقاطع بالاتر می توانند از معافیت تحصیلی بهره مند شوند.

22- آیا دانشجویان مشمولی که در سنوات ارفاقی فارغ التحصیل  نشوند از یکسال مهلت معرفی برخوردارند؟

بله ، این دسته از مشمولان در صورتیکه در سنوات ارفاقی فارغ التحصیل نشوند یکسال مهلت داشته تا وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند.

23- دانشجویانی که درسنوات ارفاقی  نیز فارغ التحصیل نشوند در چه صورت حق ادامه تحصیل دارند؟

چنانچه دانشجو نتواند تا پایان یکسال سنوات ارفاقی نیز فارغ التحصیل شود، صرفا در صورت داشتن پیشرفت تحصیلی در سنوات ارفاقی و امکان فراغت از تحصیل طی مهلت معرفی برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی ، با درخواست دانشگاه و ثبت درخواست در دفاترخدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس+10) ، پس از احراز شرایط ، صدور مجوز ادامه تحصیل در مهلت معرفی بدون لحاظ غیبت فراهنم خواهد شد.

 

(۱۶) دیدگاه
 • یوسف     دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۰:۵۶
  من متولد 15/10/76خرداد96پیش دانشگاهیم تموم شده معافیت تحصیلیم ک تا خرداد97بود ولی دانشگاه قبول نشدم ک مهر ماه سال 97برم ولی ورودی بهمن قبول شدم با این شرایط من غیبت دارم و اگ داشته باشم نمیتونم ثبتنام کنم؟و باید چیکار کنم؟
  پاسخ
  باسلام
  باتوجه به اینکه شما خرداد 96 فارغ التحصیل شده اید باید تا پایان شهریور 97 بر شما معافیت تحصیلی دانشجویی صادر میشد در غیر اینصورت وارد غیبت شده اید.
 • [بدون نام]     پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۶:۴۷
  من قبل از قبولی در مقطع ارشد دفترچه اعزام به خدمتمو پست کردم و تاریخ اعزامم مشخص شد ولی چند روز بعد از پست دفترچه در مقطع ارشدثبت نام کردم و 6 ترمه دفاع کردم حالا میخاستم بدونم 1 سال وقت دارم یا شیش ماه بعد از تاریخ فارغ التحصیلی برای پست دفترچه؟
  پاسخ
  اگر در مقطع ارشد فارغ التحصیل شده اید بعد از فارغ التحصیلی یک سال فرصت دارید تا دفترچه اعزام بگیرید.
 • رضا نجف زاده     چهار شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۲۲:۴۶
  با عرض سلام و خسته نباشید.من ورودی 91 مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک هستم.و در شهریور سال 97 فارغ التحصیل شدم.آیا این امکان وجود دارد که درطول مهلت یکساله ی معرفی به نظام وظیفه ی خود مجددا کنکور سراسری تجربی شرکت کرده و قبول شوم و ادامه تحصیل دهم؟
  پاسخ
  در صورتی که برای ترم 11 و 12 شما تمدید معافیت گرفته شده باشد
  میتوانید در این یکسال معرفی  ، مجدد دانشگاه قبول شوید و معافیت تحصیلی بگیرید.
 • Mohammad     دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۷:۴۵
  سلام من متولد72ورودی91دانشجوی کاردانی بودم که با گرفتن سنوات تحصیلی اخراج اموزشی شدم30/11/95ایا مشمول دریافت مهلت یکساله نظام وظیفه هستم
  پاسخ
  جهت دریافت اطلاعات بیشتر و پاسخگویی مناسب با اداره آموزش شماره 38218810 تماس بگیرید.
 • مهدی     چهار شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ۲۰:۴۵
  سلام من یک سال پشت کنکور موندم و بعد از یکسال قبول شدم و سال قبل معافیت دانش آموزی را از مدرسه نگرفتم ... حال آیا نظام وظیفه جلوی تحصیل من را در دانشگاه می گیرد یا نه؟
  پاسخ
  با سلام
  درصورت عدم دریافت معافیت دانش آموزی امکان تحصیل در دانشگاه وجود ندارد.
 • امید قهرمانی     دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ ۱۹:۲۳
  سلام من خرداد 95 دیپلم گرفتم و رفتم پیش دانشگاهی و خرداد 96 نتونستم چن تا واحد رو پاس کنم و امسال میخام کاردانی علمی کاربردی ثبت نام کنم میتونم
  پاسخ
  با سلام
  لطفا جهت دریافت اطلاعات در رابطه با این موضوع  با دانشگاههای علمی کاربردی تماس بگیرید.
 • امیر     يك شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ ۱۶:۳۸
  باسلام وخسته نباشید
  بنده متولد74هستم وسال92وارد دانشگاه شده ام وتا سال97برای کارشناسی پیوسته سنوات دارم،اکنون سنواتم تمام شده وبعلت کم بودن واحدهای گذران شده سنوات ارفاقی تعلق نگرفت،آیانظام وظیفه1ترم سنوات بهم میدهد تامعادل کاردانی خودرا بگیرم؟
  پاسخ
  جهت دریافت اطلاعات بیشتر شما برای پاسخگویی مناسب با اداره آموزش شماره 38218810 تماس بگیرید.
 • پوریا     سه شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ ۱۲:۳۴
  سلام.من یک بار از دانشگاە پیام نور مقطع کارشناسی انصراف دادم.و الان دانشجوی کارشناسی پیام نورم.ایا من میتونم با گرفتن کاردانی در کنکور  98 شرکت کنم و در صورت قبولی  ثبت نام کنم؟؟؟؟؟چ راهی هست ک من بتونم در کنکور 98 شرکت کنم و خدمتم عقب بیافتد؟؟؟؟؟
  پاسخ
  سلام
  اگر کاردانی معادل را در ترم 5 گرفته بشه میتونین برای مقطع کارشناسی ناپیوسته ثبت نام کنین، از تاریخ صدور مدرک کاردانی یک سال فرصت دارین تا در کنکور شرکت کنین در غیر اینصورت باید برای خدمت اقدام کنید.
 • بابک     سه شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ ۱۸:۰۳
  عرض سلام ، من از تاریخ مهر 94 تا شهریور 97 معافیت تحصیلی دارم در مقطع کارشناسی ناپیوسته . در تاریخ 30 بهمن 96 فارغ التحصیل شدم . آیا امکان استفاده از مهلت یکساله دارم تا 30 بهمن 97 ؟ چون تو سیستم از قبل 31 شهریور ذکر شده ..
  پاسخ
  باسلام یک سال مهلت ارفاقی شما از تاریخ 30 بهمن 96 تا 30 بهمن 97 می باشد که باید در این مدت یا دانشگاهی قبول شوید و معافیت تحصیلی برای آن مقطع دریافت شود یا جهت انجام امور خدمت به پلیس +10 مراجعه نمایید.
 • ابوالفضل     يك شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۵۷
  سلام خسته نباشید، من سنوات تحصیلیم تمام شده اما یکسال مهلت معرفی دارم و بعد سن بیست سالگی دیپلم کاردانش میگیرم ، اگر دانشگاه قبول بشم مشکلی نداره ‌؟
  پاسخ
  باسلام چنانچه بعد از فارغ التحصیلی در مدت سنوات ارفاقی یکساله دانشگاهی قبول شوید از لحاظ نظام وظیفه مشکلی نخواهید داشت.
 • علی     شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ۱۷:۱۰
  با عرض سلام و خسته نباشید. من سال 96 ارشد امتحان دادم ک قبول شدم ولی واسه ثبت نام اقدام نکردم و رفتم سربازی ولی الان میخوام از خدمت انصراف بدم آیا با توجه به اینکه سال 96 امتحان دادم میتونم الان از خدمت انصراف بدم و ادامه تحصیل در مقطع ارشد بدم؟
  پاسخ
  با سلام
  باتوجه به گذشت دو ترم از زمان ثبت نام شما امکان ورود به دانشگاه و  درخواست ترخیص از خدمت برای شما وجود ندارد.
 • مهدی     دوشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ ۱۸:۳۲
  سلام
  من 30 شهریور 96 مدرک کاردانی ام را گرفتم وسنواتم تمام شده است بعد از دو ترم میتوانم کارشناسی ثبت نام کنم
  پاسخ
  با سلام
  دوره فراغت از تحصیل  شما تا پایان شهریور 97 می باشد و در صورت ثبت نام  در کنکور سال 97  وقبولی در دانشگاه مشکلی ندارد
 • حمید     دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ۰۱:۵۴
  با سلام بنده دانشجوی ارشد وردی 92 بودم که در شهریور 95 دفاع کردم اما به دلیل اصلاحات پایاننامه تا خرداد 96 کارم طول کشید و تاریخ فراغت از تحصیلم خورد 1396/03/29بنده دو ترم سنوات هم پرداخت کردم.. کمسیون موارد خاصم برام تشکیل ندادن آیا غیبت خوردم؟
  پاسخ
  با سلام
  با آموزش تماس حاصل فرمایید تا آخرین وضعیت معافیت شما بررسی گردد : 05138218810
 • میثم     سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۰۲
  سلام من یک بار انصراف دادم و اومدم دانشگاه خاوران نمیشه دوباره انصراف بدم و یا اینکه اگر بخواهم بیام دانشگاه اقبال راه دیگری هست؟؟
  پاسخ
  با سلام
  در طول تحصل یکبار فقط امکان انصراف وجود دارد ، در صورت انصراف مجدد ادامه تحصل بعد از اتمام خدمت امکان پذیر می باشد.
 • حامد     شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ۱۹:۲۰
  آیا دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی مهر 1393 که در مدت 6 ترم (سه سال) فارغ التحصیل شده است امکان استفاده از مهلت یک ساله تا مشخص شدن وضیعت نظام وظیفه را دارد یا این مهلت 6 ماه است؟

  تاریخ فارغ التحصیلی 96/6/13
  پاسخ
  سلام وقت بخیر اگر در مدت 6 ترم فارغ التحصیل شده اید یک ساله دوره فراغت را دارید تا قبل از اتمام این مدت باید وضعیت خود را مشخص نمایید.
  موفق باشید
 • زهرا بیرانوند     سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۱۲:۱۹
  آیا دانش آموزی که از مهر 91 در پایه دوم یا بالاتر شروع به تحصیل نموده چنانچه در رشته ی علوم تجربی به تحصیل اشتغال دارد حداکثر تا پایان 24 سالگی مجاز به تحصیل هستند؟
  ما اهل خرم آباد هستیم و نظام وظیفه شهرمان می گوید اصلا چنین قانونی وجود ندارد
  پاسخ
  با سلام
  شما می توانید با شماره  5138218810  ( آقای اسماعیل زاده) تماس حاصل فرمایید
 • (خوانا نیست، تصویر دیگری نمایش داده شود)
  250