نظام وظیفه و معافیت تحصیلی

جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵
۷۵۳۶۲ بازدید


 

1- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

جواب :  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن 18 سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد که طی آن ماه وارد 19 سالگی می شوند مشمول قانون وظیفه عمومی می گردند .وتاشش ماه فرصت دارند خودرابه سازمان معرفی نمایند.

2- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

 جواب : حداکثر مدت معرفی ایشان 6 ماه پس از رسیدن به 18 سالگی تمام است .

مثال: دانش آموز متولد 18/2/73 که قبل از 1/2/91 فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر تا 18/8/91 فرصت معرفی خود را دارد.

3- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

جواب : از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

 مثال: دانش آموز متولد 18/2/73 که در تیرماه 1391 فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه 92 مهلت معرفی خواهد داشت.

از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

(جهت ایجاد تسهیلات برای این قبیل مشمولان ، برای شرکت در آزمون دانشگاهها ،تا 31/6/سال بعد از فراغت از تحصیل مهلت معرفی دارن).

 4- دانش آموزانی که از مهر91 در پایه اول مقطع متوسطه یا پایین تر شروع به تحصیل  نموده اند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

جواب :  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان 20 سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

5-   دانش آموزی که از مهر 91 در پایه دوم یا بالاتر شروع به تحصیل نموده اند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

جوابچنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان 22سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی حداکثر تا 24 سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

6- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟

جواب : بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان 20 سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

7- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک تحصیل ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان به لحاظ مهلت 4 ماهه بعداز تاریخ 22/8/90(تاریخ اجرای قانون  جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

جواب :اینگونه  دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج  یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

 مثال: مشمول متولد 15/06/71 که در تاریخ 22/6/90 از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت 4 ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا 22/10/90 فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا22/6/91 مهلت معرفی خواهد داشت.

  8- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت 1 ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟      

جواب :مشمولانی که از تاریخ 22/2/90 به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت 1 ساله را خواهند داشت.

9- مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت1ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟

جواب :مشمولانی که از تاریخ 22/4/90 به  بعد از تحصیل در مقاطع  دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند

 10- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟

 جواب :بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا 1 بار می توانند از تحصیل انصراف و مجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط : 1- عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف (قبل از اعزام به خدمت). 2- انصراف قبل از اتمام سنوات تحصیلی مصوب بوده باشد یعنی در سنوات ارفاقی نباشد .3-انصراف از تحصیل در مقطع ، با اخذ مدرک تحصیلی پایین تر نبوده باشد .(مثلا انصراف از کارشناسی پیوسته با اخذ مدرک کاردانی نباشد، مگر اینکه مدرک اخذ شده در سنوات مجاز تحصیل همان مقطع یعنی مقطع پایین تر به مشمول تعلق گرفته باشد که در این صورت در حکم فارغ التحصیل محسوب شده و ادامه تحصیل وی بلامانع می باشد)4- مقطع جدید ،تکراری نباشد.(یعنی قبلا از این مقطع فارغ التحصیل نشده باشد).

11- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟

جواب :چنانچه حداکثر ظرف مدت یکسال از زمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود 
ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت(قبل از اعزام به خدمت ) منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،لیکن بعد از اعزام به خدمت ، سپری شدن بیش از یکسال از تاریخ فراغت مقطع متوسطه مانع نخواهد بود و فقط نداشتن غیبت اولیه و پذیرش در مقطع کارشناسی و بالاتر ملاک می باشد .

 بدیهی است زمان اعلام قبولی در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی خواهد شدو در مورد پذیرش بدون آزمون در دانشگاه ، زمان ثبت نام به منزله تاریخ پذیرش است .

مثال: فارغ التحصیل1/4/91درمقطع متوسطه که حداکثرتا 1/4/92 قبولی قطعی یاثبت نام دردانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند.

 12- فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال90شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر 91 را دارند؟

جواب : بله. با توجه به اینکه فارغ التحصیلان خرداد (پس از ورود به سن مشمولیت ) به منزله فارغ التحصیلان  شهریور تلقی می گردندتا پایان شهریور سال بعد مهلت معرفی دارند .

13- آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟

جواب : درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

14- آیا دانشجویان اخراجی مجاز به ادامه تحصیل هستند؟ 

جواب :خیر دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم ، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

 15- سقف سنوات های مجاز  تحصیلی  در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به  چه میزان می باشد؟

جواببرابر تبصره (1) ماده (33) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع  تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی  ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال.

16- آیا مرخصی تحصیلی جزء سنوات مجاز تحصیلی محسوب می گردد ؟

جواب :بله  دانشگاه ها باید از درج عبارت مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی برای دانشجویان مشمول خودداری نمایند.

17- آیا مشمول غیر غایبی که بعد از مدت یکسال فرصت تعیین شده دانشگاه قبول شود می تواند از معافیت تحصیلی برخوردار شود؟

جواب :مشمولانی که به دلایل قانونی (معافیت موقت و ... )تاریخ اعزام خود را به تعویق می اندازندچنانچه مدت تعویق آنان از مدت یکسال فرصت تعیین شده در قانون بیشتر گردد،  در صورتی که در حین فرصت معرفی تعویق شده (معافیت موقت و ...) در دانشگاه قبول شوند ادامه تحصیل و بهره مندی آنان از معافیت تحصیلی بلامانع خواهد بود .

18- آیا تحصیل همزمان با خدمت امکان پذیر می باشد؟

جواب :خیر حتی در صورت تایید دانشگاه برای این دسته از دانشجویان معافیت تحصیلی صادر نمی گردد.

19- آیا دانشجویانی که در سنوات اولیه فارغ التحصیل نشده اند حق ادامه تحصیل دارند؟

دانشجویانی که در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل بوده ودر سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل نشده اند، در صورت تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه حداکثر به مدت یکسال می توانند از سنوات ارفاقی استفاده نمایند.

20- نحوه اقدام برای بهره مندی از سنوات ارفاقی چگونه است ؟

درصورتیکه کمیسیون موارد خاص دانشگاه با ادامه تحصیل دانشجو در سنوات ارفاقی موافقت نماید ، دانشجواز زمان اتمام سنوات تحصیلی اولیه ، به مدت شش ماه مهلت داشته تا از طریق دفاترخدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10 )درخواست خود را ثبت نماید.

چنانچه دانشجو تا پایان ترم اول سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل نگردد با ادامه تحصیل وی به شرطی در ترم دوم سنوات ارفاقی موافقت خواهد شد، که حداقل تعداد واحدهای درسی معینی را درترم اول با شرط معدل کل فوق گذرانده باشد، که این واحدهای پاس شده برای مقاطع مختلف متفاوت است.

21- آیا دانشجویان مشمولی که در سنوات ارفاقی فارغ التحصیل می شوند از مهلت معرفی برخوردارند؟

بله ، این دسته از دانشجویان مشمول از یکسال مهلت معرفی برخوردار خواهند بود و درصورت پذیرش در مقاطع بالاتر می توانند از معافیت تحصیلی بهره مند شوند.

22- آیا دانشجویان مشمولی که در سنوات ارفاقی فارغ التحصیل  نشوند از یکسال مهلت معرفی برخوردارند؟

بله ، این دسته از مشمولان در صورتیکه در سنوات ارفاقی فارغ التحصیل نشوند یکسال مهلت داشته تا وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند.

23- دانشجویانی که درسنوات ارفاقی  نیز فارغ التحصیل نشوند در چه صورت حق ادامه تحصیل دارند؟

چنانچه دانشجو نتواند تا پایان یکسال سنوات ارفاقی نیز فارغ التحصیل شود، صرفا در صورت داشتن پیشرفت تحصیلی در سنوات ارفاقی و امکان فراغت از تحصیل طی مهلت معرفی برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی ، با درخواست دانشگاه و ثبت درخواست در دفاترخدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس+10) ، پس از احراز شرایط ، صدور مجوز ادامه تحصیل در مهلت معرفی بدون لحاظ غیبت فراهنم خواهد شد.

 

(۵۰) دیدگاه
 • حامد     يك شنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۳۷
  سلام، من مقطع کارشناسی ارشد رو 5 ترمه (دوسال و نیم) تمام کردم. آیا میتونم از یک سال دوره فراغت استفاده کنم ؟! چجوری میتونم وضعیت خودم رو استعلام بگیرم ؟!

  بسیار ممنونم.
  پاسخ
  با سلام
  بله امکان استفاده از یکسال دوره فراغت را دارید ، از زمان فارغ التحصیلی یکسال شما زمان دارید
 • اشکان جعفری نور     چهار شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۵۳
  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد هستم و تا 1399.06.31 معافیت تحصیلی دارم، اگر در یک رشته دیگه مجدداً کارشناسی ارشد بخونم، معافیت تحصیلی به من تعلق میگیره؟ و چجوریه شرایطش؟
  پاسخ
  با سلام
  خیر شما امکان دریافت معافیت تحصیلی مجدد را ندارید
  برای هر دوره فقط یک مرتبه معافیت صادر می گردد
 • محمد     دوشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۱:۵۱
  من دانشجوی ارشد برق هستم و در تابستان فارغ التحصیل میشوم. و تا 1400 معافیت تحصیلی دارم میخواهم بدانم باتوجه به اینکه یکبار دوره لیسانس  برق را با معافیت تحصیلی گذراندم میتوانم امسال در کنکور تجربی شرکت کرده و در پزشکی با معافیت تحصیلی درس بخوانم؟؟
  پاسخ
  با سلام
  خیر شما امکان دریافت معافیت تحصیلی مجدد برای دوره لیسانس را ندارید
  برای هر دوره فقط یک مرتبه معافیت صادر می گردد
 • سید مهدی فتح اللهی     جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۷:۰۲
  با سلام من 31شهریور 98دیپلمم رو گرفتم ولی نمیدونستم باید برم معافیت تحصیلی بگیرم کنکور هم ندادم الان من میخام استخدام نیروی انتظامی بشم چند روز پیش هم واسه کنکور99 ثبت نام کردم خاستم ببینم معافیت تحصیلی شامل من میشه الان من مشمولم ولی تا شهریور تنفسم
  پاسخ
  با سلام
  طبق آئین نامه نظام وظیفه هر دانش آموز بعد از فراغت از تحصیل تا یکسال می تواند از معافیت تحصیلی استفاده نمایدو تا قبل اتمام این یک سال یا دانشگاهی قبول شده باشد یا خود را جهت انجام خدمت به سازمان وظیفه عمومی معرفی نماید.
 • رامین     پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۹:۰۳
  من سال 96 کارشانسی پیوسته حسابداری قبول شدم امسال یعنی 98 بهمن ماه کاردانی گرفتم ایا میشه از مهلت یکساله استفاده کنم
  پاسخ
  با سلام
  در صورت دریافت کاردانی در مدت سنوات مجاز تا 10 ترم دوره یکساله شامل شما می شود
 • Amir     شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ۲۱:۴۷
  سلام من 7ترم کاردانی خوندم 4ترم کارشناسی ناپیوسته و فارق تحصیل شدم و بعد از فارق تحصیلی کنکور ارشد99 شرکت کردم سنوات برای ارشد به من میدن من فقط برای کاردانی سنوات ارفاقی گرفتم
  پاسخ
  با سلام
  با توجه به وضعیت شما مشکلی برای دریافت سنوات درمقطع ارشد وجود ندارد.
 • محمد     جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۰۱
  سلام من متولد شهریور 1380 ام . خرداد  98 فارغ التحصیل شدم . میخوام توی کنکور 99  شرکت کنم . حالا من 6 ماه بعد از 18 سالگی باید خودمو معرفی کنم یا یه سال بعد از فارغ التحصیلی . با توجه به این که من شهریور 98  مشمول شدم . معافیت تحصیلی از مدرسه نگرفتم
  پاسخ
  با سلام ، شما بعد از فارغ التحصیلی تا یک سال فرصت دارید تا وارد دانشگاه شوید در صورت قبولی در سال 99 مشکلی برای دریافت معافیت تحصیلی ندارید  و یا جهت انجام خدمت وظیفه عمومی به سازمان وظیفه عمومی مراجعه نمایید.
 • فرشاد     چهار شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۲۱:۰۷
  سلام‌ خسته نباشید.
  من دانشجوی کارشناسی پیوسته م و الان اقدام ب تسویه کردم سال بعدم کنکور ارشد ثبت نام کردم‌ اما قصد دارم یکسال پشت کنکور بمونم میخواستم بدونم امکان معافیت تحصیلی برا بنده وجود داره؟
  پاسخ
  با سلام
  شما بعد از فارغ التحصیلی یکسال فرصت دارید تا وارد دانشگاه بعدی شوید و قبل از اتمام این یکسال دانشگاه جدید برای شما باید معافیت تحصیلی دریافت نماید در غیر اینصورت وارد غیبت خواهید شد
 • mohammadirnds     چهار شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۳۹
  دانشجوی اخراجی کارشناسی هستم
  حالا میخوام برم، دانشگاه دیگه ثبتنام کنم. ، به من نامه اخراج دادن که در آن قید شده، دانشجو اخراج شده است و لطفا معافیت تحصیلی آن از امروز باطل شود.میخوام درس بخونم. خواهش میکنید بگید چکار کنم.. معافیت تحصیلی میخوام
  پاسخ
  با سلام
  با توجه به آئین نامه وظیفه عمومی در صورت اخراج از دانشگاه  امکان ادامه تحصیل و دریافت معافیت تحصیلی وجود ندارد.
 • مهرداد     دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۹:۵۹
  باسلام
  من دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی مهر 94 هستم. فقط برای دفاع از پایان نامه تا 1 ماه زمان نیاز دارم. ایا قانونی وجود داره که بتونم معافیت تحصیلیم رو تمدید کنم؟
  پاسخ
  با سلام
  با توجه به وضعیت شما لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 38218810 تماس حاصل فرمایید
 • کرتضی     يك شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۱۶
  سلام اگر در ترم10 انصراف بدهیم و مدرک معادل کاردانی هم تعلق نگیره میتونیم دوباره کنکور بدیم و معافیت تحصیلی جدید بگیریم
  پاسخ
  با سلام
  با توجه به دریافت مدرک معادل دیگر امکان ادامه تحصیل وجود نخواهد داشت و ادامه تحصیل بعد از انجام خدمت یا دریافت کارت معافیت دائم امکان پذیر می باشد
 • علی     جمعه ۱۵ شهريور ۱۳۹۸ ۱۸:۴۷
  سلام.
  من ورودی 91 کارشناسی پیوسته هستم.
  با گرفتن سنوات ارفاقی یک ساله و همچنین سنوات مهلته معرفی موفق به فارق التحصیلی نشدم و فقط 11 واحد باقی مونده.
  ایا امکانش هست برای فارق اتحصیلی مهلتی بگیرم؟
  پاسخ
  با سلام
  با توجه به عدم فارغ التحصیلی شما در مهلت معرفی امکان تمدید سنوات مجدد را نخواهید داشت.
 • Rezvan     پنج شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۸ ۲۱:۵۲
  سلام من کنکور 98دادم برای این که  بتونم در کنکور99شرکت کنم میتونم مافیت تحصیلی بگیرم؟
  پاسخ
  با سلام
  اگر تاریخ فارغ التحصیلی شما 31 شهریور 98 می باشد شما امکان ثبت نام برای سال 99 را خواهید داشت. در صورتی که فارغ التحصیلی شما در تاریخ های ماقبل این می باشد با دفترچه اعزام به خدمت می توانید برای سال 99 در دانشگاه ثبت نام نمایید.
  توصیه : برای اطلاع از پایان معافیت تحصیلی به پلیس +10 مراجعه نمایید و از تاریخ پایان آن مطمئن شوید.
 • محمد     چهار شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ ۰۳:۳۵
  من یکبار انصراف دادم اگه دوباره انصراف بدم و معافیت موقت رو بگیرم میتونم دوباره کنکور بدم.
  پاسخ
  با سلام
  فرصت انصراف برای هر دانشجو از نظر نظام وظیفه یکبار می باشد در صورتی که برای دوم درخواست انصراف نمایید باید برای خدمت اقدام کنید اما در صورت دریافت کارت معافیت دائم یا برگ معافیت موقت امکان ثبت نام مجدد دانشگاه را دارید
 • علیرضا     دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۱۰
  سلام
  بنده یک ترم از سنوات ارفاقی برای مقطع ارشد استفاده کردم. یعنی هفت ترم ارشد بنده طول کشید و 14 بهمن ماه 97 فارغ تحصیل شدم. حال حدکثر تا چه تاریخی باید خود را معرفی کنم تا غیبت نخورم؟
  پ.ن: بعضی ها می گویند شش ماه و برخی دیگر  یکسال، کدام صحیح است؟
  پاسخ
  تاریخ معرفی به سازمان وظیفه یک سال بعد از تاریخ فارغ التحصیلی است با توجه به تاریخ اعلام شده ، شما باید حداکثر تا تاریخ 14 بهمن 98 خود را معرفی نمایید. پیشنهاد می شود قبل از اتمام این تاریخ به پلیس +10 مراجعه نموده تا در صورت طولانی شدن مراحل اداری وارد غیبت نشوید. موفق و پیروز باشید.
 • بهزاد     جمعه ۷ تير ۱۳۹۸ ۰۴:۱۴
  سلام وقت بخیر
  ممنون میشم راهنماییم کنید الان من در تیرماه98 از مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شدم و با توجه به مهلت 1 ساله معرفی به نظام وظیفه ایا امکان شرکت در کنکور سراسری 99 دارم؟
  پاسخ
  باسلام
  شما از تاریخ فارغ التحصیلی که در نامه وظیفه ثبت می شود یک سال فرصت دارین تا دانشگاه بعد اگر تا 31تیر سال 99 این یک سال تمام می شود برای این مدت باقی مانده باید تا 31 شهریور درخواست اعزام به خدمت بگیرید و زمانی که دانشگاه قول شدید درخواست لغو اعزام را با نامه ی دانشگاه گرفته اید به پلیس +10 تحویل نمایید.
 • abl     چهار شنبه ۵ تير ۱۳۹۸ ۱۱:۳۰
  داشجوی سال 3 دانشگاه پیام نور(ورودی 95) وتا1400دارای معافیت تحصیلی میخوام برای سال بعد (99) کنکور بدم در صورت قبولی  پزشکی ی دانشگاه دولتی این معافیت تحصیلی من از دانشگاه جدید تا همون 1400 دوباره هست یا اینکه تمدید میشه و میتونم در پزشکی تحصیل کنم؟
  پاسخ
  باسلام
  درصورت قبولی در دانشگاه جدید و انصراف از دانشگاه قبلی ( مهم : انصرافی در طول تحصیل فقط یک بار قابل انجام است ) با نامه ای که از دانشگاه جدید برای صدور معافیت تحصیلی میگیرید به پلیس +10 مراجعه نمایید .
 • امین     چهار شنبه ۵ تير ۱۳۹۸ ۰۷:۴۱
  سلام من 5 واحد میخوام تا فارق التحصیل بشم‌  نظام وظیفه بوشهر این اجازه رو به من نمیده که این ترم تابستان رو بگیرم ادامه تحصیل کنم  وردی 95 .. 96 هم هستم
  پاسخ
  باسلام
  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 05138218810 تماس حاصل نمایید.
 • مهدی     سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۵۶
  سلام بنده دانشجوی کارشناسی پیوسته دانشگاه پیام نور بودم در تاریخ1397/06/31 ترک تحصیل منجر به اخراج شدم تا قبل از تمام شدن وقت یکساله معرفی آیا میتوانم در دانشگاه آزاد ثبت نام کنم؟لطفا راهنماییم کنین
  پاسخ
  با سلام
  با توجه به ترک تحصیل شما  تا بعد از اتمام خدمت امکان ادامه تحصیل وجود ندارد
 • کامران     دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰
  سلام
  من الان ترم چهار هستم ولی هیچ فرم تحصیلی برای پلیس  10از طرف دانشگاه نبردممع آیا از دانشگاه اخراج میشم
  پاسخ
  با سلام
  سوال بصورت کامل مطرح نشده اما برای ترم 4 نیازی به ارائه نامه نمی باشد
 • مرتضی دهقان     دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۰:۱۶
  سلام و خسته نباشید.خدمت شما.من در تاریخ97/4/30کاردانیمو گرفتم میخواستم امسال در کنکور کارشناسی شرکت کنم .با این حساب دوره ی آموزشیه خدمتم با ورود به دانشگاه همزمان پیشه آیا میشود هنگام آموزشی ترخیصم رو بگیر.ممنون میشم راهنمایم کنید.
  پاسخ
  با سلام
  در صورت قبولی در دانشگاه و موافقت یگان محل خدمت دانشگاه نامه ای مبنی بر ترخیص صادر می نماید
 • سعید     يك شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۱:۱۱
  سلام.من متولد 17.9.78 هستم و خرداد 97 فارغ التحصیل شدم و برگه معافیت تحصیلی رو هم گرفتم اما نمیدونم تاریخ معافیتم تا کی هست.میخواستم بدونم آیا میتونم کنکور 98 رو شرکت کنم؟؟
  پاسخ
  با سلام
  با توجه به اینکه شما در خرداد 97 فارغ التحصیل شده اید از آن تاریخ یکسال فرصت داشته اید که در دانشگاه قبول شوید یا خودتان را به نظام وظیفه معرفی نمایید. در غیر این صورت وارد غیبت خواهد شد . شما می توانید جهت جلوگیری از ثبت غیبت برگه اعزام به خدمت بگیرید و بعد از اینکه دانشگاه قبول شدید نامه ترخیص از خدمت از دانشگاه دریافت نمایید
 • محمد     چهار شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۰:۲۱
  سلام
  متولد78/5/9هستم کنکور97ملی قبول شدم 97/7/21 انصراف دادم مهلت معافیت تحصیلی ام تاکی هست.؟ کنکور98 ثبت نام کردم.مشکلی برام نمی یاد؟ ممنون
  پاسخ
  با سلام
  در صورت انصراف از مقطع قبلی از تاریخ انصراف یکسال فرصت دارید تا دانشگاه بعدی یا معرفی به نظام وظیفه
 • محمد مهدی     چهار شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۰:۳۸
  سلام
  پارسال پیش دانشگاهیم رو گرفتم ولی در کنکور رشته مورد علاقه ام قبول نشدم میخواستم ببینم الان وارد غیبت شدم یا ن؟؟
  داخل سایت نظام وظیفه زده تا 1 مهر 1397 گواهی اشتغال به تحصیلم رو یعنی الان وارد غیبت شدم؟؟یا بعد از این تاریخ یک سال مهلت دارم؟
  پاسخ
  با سلام
  در صورتی که معافیت تحصیلی شما تا تاریخ 31 شهریور 97 بوده باشد می توانید در کنکور امسال شرکت نمایید
 • محمودی     جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ۱۶:۰۱
  ببخشید بنده جایی خوندم که در صورت انصراف برای بار اول، معافیت تحصیلی مجدد فقط برای مقطع انصرافی و مقاطع پایینتر داده میشه. یعنی اگر بنده از کارشناسی پیوسته انصراف بدم در صورت قبولی دکتری عمومی معافیت برای من صادر  نمیشه چون مقطع بالاتره؟
  پاسخ
  با سلام
  هر دانشجویی در طول تحصیل از مقطع دیپلم تا دکتری می تواند یکبار انصراف دهد و در صورت انصراف مجدد است که دیگر معافیت تحصیلی صادر نمی شود. شما اگر بار اولی است که انصراف داده اید مشکلی برای مقطع دکتری ندارید
 • [بدون نام]     سه شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ ۰۱:۲۰
  سلام. من بهمن 97 از دانشگاه آزاد انصراف دادم و میخوام تو کنکور 99 شرکت کنم آیا میشه؟ لطفا راهنماییم کنین
  پاسخ
  با توجه به اینکه در تاریخ 97/11/30 از دانشگاه آزاد انصراف داده اید باید قبل اتمام یکسال تا تاریخ  98/11/30 دانشگاه قبول شده باشید در غیر اینصورت وارد غیبت خواهید شد.
 • فرهادی     يك شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۰۹
  سلام
  من دانشجو کارشناسی پیوسته هستم معافیت تحصیلی من در تاریخ مهر 97 تموم شده و من در تاریخ شهریور 97 انصراف از تحصیل داد آیا امکان تحصیل مجدد در کنکور 98 وجود دارد؟
  ممنون میشم پاسخ بدید
  پاسخ
  - جهت بررسی دقیق اطلاعات شما با اداره آموزش اقای اسماعیل زاده تماس حاصل فرمایید.شماره تماس 38218810
 • حسین     يك شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۲:۵۷
  من معافیت تحصیلیم در بهمن 97تموم شده و یه واحد از دروس پیش دانشگاهیو پاس نکردم میتونم ادامه تحصیل بدم؟؟؟
  میتونم در کنکور 98 شرکت کنم؟؟؟
  پاسخ
  - جهت بررسی دقیق اطلاعات شما با اداره آموزش اقای اسماعیل زاده تماس حاصل فرمایید.شماره تماس 38218810
 • عرفان     شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ ۱۱:۰۱
  سلام علیکم بنده  از کنکور 96و 97 جاماندم هم اکنون در حال آماده شدن برای کنکور 98 هستم اما معفایت تحصیلی بنده تا 98/4/21 وقت دارد ایا برای انتخاب رشته کنکور و ورود به دانشگاه مشکلی پیش می اید لطفا راهنماییم کنید
  پاسخ
  با سلام
  در صورتی که فارغ التحصیل مقطع پیش دانشگاهی می باشید باید درخواست دفترچه اعزام نمایید و در زمان ثبت نام در دانشگاه با نامه درخواست معافیت تحصیلی به پلیش 10+ مراجعه و دفترچه اعزام را باطل نمایید یا اگر زمان اعزام شما قبل از ثبت نام در دانشگاه باشد با نامه درخواست معافیت تحصیلی دانشگاه از خدمت ترخیص شوید.
 • رامین خاور     دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰:۰۸
  باسلام.
  من درتاربخ اردیبهشت1397 در دوزه کارشناسی فارغ التحصیل شدم.و قصد ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد رو دارم و کنکور کارشناسی اردیبهشت98است.و نتایج نهایی کنکور شهریور98،
  آیا از ازدیبهشت 98تا شهریور من غیبت میخورم؟
  پاسخ
  با سلام
  جهت جلوگیری از غیبت خدمت شما باید درخواست اعزام به خدمت نمایید و در زمان ثبت نام دانشگاه با نامه درخواست معافیت تحصیلی دانشگاه به پلیس 10+ مراجعه و درخواست اعزام به خدمت را باطل نمایید و یا اگر اعزام شما قبل از ثبت نام در دانشگاه باشد با نامه درخواست معافیت دانشگاه از خدمت ترخیص شوید.
 • علی     چهار شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۲۳
  سلام خسته نباشید
  من دانشجوی کاردانی اموزش ابتدایی دانشگاه ازاد هستم15 واحد بیشتر پاش نکردم تا 30 بهمن سال 97 معافیتم‌تموم‌میشه و 30 دی ماه انصراف دادم از دانشگاه.میخاستم بدونم میتونم توی کنکور 98 شرکت‌کنم؟
  پاسخ
  با سلام
  در صورتی که قبل از اتمام ترم 5 درخواست انصراف داده باشین امکان شرکت در کنکور 98 وجود دارد
 • ابراهیم     دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۴۵
  سلام.من دانشجوی ارشد دانشگاه دولتی ورودی 94هستم ترم اول مرخصی گرفتم وتا 30بهمن معافیت تحصیلی دارم .الانم ترم هفتم.دوباره میتونم معافیت تحصیلی بگیرم.؟
  پاسخ
  با سلام
  برای ترم 7 با موافقت کمیسیون موارد خاص امکان دریافت معافیت تحصیلی وجود دارد.
 • علیرضا     يك شنبه ۳۰ دي ۱۳۹۷ ۰۳:۲۵
  سلام
  من دانشجوی کاردانی هستم بهمن ماه معافیتم تموم‌میشه الان انصراف دادم میخاستم بدونم میتونم توی کنکور سال بعد شرکت کنم باتوجه ب اینکه دوتا معافیت برام صادر شده که دومی اشتباها صادر شده و نظام وظیفه ابطالش کرده.میتونم معافیت جدید بگیرم؟
  لطفا ج بدید
  پاسخ
  با سلام
  به دلیل واصح نبودن سوال لطفا جهت دریافت پاسخ با شماره 38218810 اقای اسماعیل زاده تماس حاصل نمایید.
 • علیرضا     سه شنبه ۲۵ دي ۱۳۹۷ ۲۰:۲۳
  سلام.من متولد آذر 78 هستم و خرداد 97 از پیش دانشگاهی فارغ التحصیل شدم و کنکور دادم، ولی برگه معافیت تحصیلی نگرفتم،آیا مشکلی برای ثبتنام کنکور 98 برام پیش نمیاد؟یعنی تا قبل کنکور مشمول نیستم؟
  پاسخ
  باسلام معافیت شما تا پایان خرداد 98 می باشد چنانچه معافیت دریافت نکنید وارد غیبت خواهید شد اگر در مقطع کارشناسی پیوسته هستید می توانید جهت جلوگیری از غیبت خدمت دفترچه اعزام بگیرید یا معافیت تحصیلی از دانشگاه دریافت نمایید.
 • یوسف     دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۰:۵۶
  من متولد 15/10/76خرداد96پیش دانشگاهیم تموم شده معافیت تحصیلیم ک تا خرداد97بود ولی دانشگاه قبول نشدم ک مهر ماه سال 97برم ولی ورودی بهمن قبول شدم با این شرایط من غیبت دارم و اگ داشته باشم نمیتونم ثبتنام کنم؟و باید چیکار کنم؟
  پاسخ
  باسلام
  باتوجه به اینکه شما خرداد 96 فارغ التحصیل شده اید باید تا پایان شهریور 97 بر شما معافیت تحصیلی دانشجویی صادر میشد در غیر اینصورت وارد غیبت شده اید.
 • [بدون نام]     پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۶:۴۷
  من قبل از قبولی در مقطع ارشد دفترچه اعزام به خدمتمو پست کردم و تاریخ اعزامم مشخص شد ولی چند روز بعد از پست دفترچه در مقطع ارشدثبت نام کردم و 6 ترمه دفاع کردم حالا میخاستم بدونم 1 سال وقت دارم یا شیش ماه بعد از تاریخ فارغ التحصیلی برای پست دفترچه؟
  پاسخ
  اگر در مقطع ارشد فارغ التحصیل شده اید بعد از فارغ التحصیلی یک سال فرصت دارید تا دفترچه اعزام بگیرید.
 • رضا نجف زاده     چهار شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۲۲:۴۶
  با عرض سلام و خسته نباشید.من ورودی 91 مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک هستم.و در شهریور سال 97 فارغ التحصیل شدم.آیا این امکان وجود دارد که درطول مهلت یکساله ی معرفی به نظام وظیفه ی خود مجددا کنکور سراسری تجربی شرکت کرده و قبول شوم و ادامه تحصیل دهم؟
  پاسخ
  در صورتی که برای ترم 11 و 12 شما تمدید معافیت گرفته شده باشد
  میتوانید در این یکسال معرفی  ، مجدد دانشگاه قبول شوید و معافیت تحصیلی بگیرید.
 • Mohammad     دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۷:۴۵
  سلام من متولد72ورودی91دانشجوی کاردانی بودم که با گرفتن سنوات تحصیلی اخراج اموزشی شدم30/11/95ایا مشمول دریافت مهلت یکساله نظام وظیفه هستم
  پاسخ
  جهت دریافت اطلاعات بیشتر و پاسخگویی مناسب با اداره آموزش شماره 38218810 تماس بگیرید.
 • مهدی     چهار شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ۲۰:۴۵
  سلام من یک سال پشت کنکور موندم و بعد از یکسال قبول شدم و سال قبل معافیت دانش آموزی را از مدرسه نگرفتم ... حال آیا نظام وظیفه جلوی تحصیل من را در دانشگاه می گیرد یا نه؟
  پاسخ
  با سلام
  درصورت عدم دریافت معافیت دانش آموزی امکان تحصیل در دانشگاه وجود ندارد.
 • امید قهرمانی     دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ ۱۹:۲۳
  سلام من خرداد 95 دیپلم گرفتم و رفتم پیش دانشگاهی و خرداد 96 نتونستم چن تا واحد رو پاس کنم و امسال میخام کاردانی علمی کاربردی ثبت نام کنم میتونم
  پاسخ
  با سلام
  لطفا جهت دریافت اطلاعات در رابطه با این موضوع  با دانشگاههای علمی کاربردی تماس بگیرید.
 • امیر     يك شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ ۱۶:۳۸
  باسلام وخسته نباشید
  بنده متولد74هستم وسال92وارد دانشگاه شده ام وتا سال97برای کارشناسی پیوسته سنوات دارم،اکنون سنواتم تمام شده وبعلت کم بودن واحدهای گذران شده سنوات ارفاقی تعلق نگرفت،آیانظام وظیفه1ترم سنوات بهم میدهد تامعادل کاردانی خودرا بگیرم؟
  پاسخ
  جهت دریافت اطلاعات بیشتر شما برای پاسخگویی مناسب با اداره آموزش شماره 38218810 تماس بگیرید.
 • پوریا     سه شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ ۱۲:۳۴
  سلام.من یک بار از دانشگاە پیام نور مقطع کارشناسی انصراف دادم.و الان دانشجوی کارشناسی پیام نورم.ایا من میتونم با گرفتن کاردانی در کنکور  98 شرکت کنم و در صورت قبولی  ثبت نام کنم؟؟؟؟؟چ راهی هست ک من بتونم در کنکور 98 شرکت کنم و خدمتم عقب بیافتد؟؟؟؟؟
  پاسخ
  سلام
  اگر کاردانی معادل را در ترم 5 گرفته بشه میتونین برای مقطع کارشناسی ناپیوسته ثبت نام کنین، از تاریخ صدور مدرک کاردانی یک سال فرصت دارین تا در کنکور شرکت کنین در غیر اینصورت باید برای خدمت اقدام کنید.
 • بابک     سه شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ ۱۸:۰۳
  عرض سلام ، من از تاریخ مهر 94 تا شهریور 97 معافیت تحصیلی دارم در مقطع کارشناسی ناپیوسته . در تاریخ 30 بهمن 96 فارغ التحصیل شدم . آیا امکان استفاده از مهلت یکساله دارم تا 30 بهمن 97 ؟ چون تو سیستم از قبل 31 شهریور ذکر شده ..
  پاسخ
  باسلام یک سال مهلت ارفاقی شما از تاریخ 30 بهمن 96 تا 30 بهمن 97 می باشد که باید در این مدت یا دانشگاهی قبول شوید و معافیت تحصیلی برای آن مقطع دریافت شود یا جهت انجام امور خدمت به پلیس +10 مراجعه نمایید.
 • ابوالفضل     يك شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۵۷
  سلام خسته نباشید، من سنوات تحصیلیم تمام شده اما یکسال مهلت معرفی دارم و بعد سن بیست سالگی دیپلم کاردانش میگیرم ، اگر دانشگاه قبول بشم مشکلی نداره ‌؟
  پاسخ
  باسلام چنانچه بعد از فارغ التحصیلی در مدت سنوات ارفاقی یکساله دانشگاهی قبول شوید از لحاظ نظام وظیفه مشکلی نخواهید داشت.
 • علی     شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ۱۷:۱۰
  با عرض سلام و خسته نباشید. من سال 96 ارشد امتحان دادم ک قبول شدم ولی واسه ثبت نام اقدام نکردم و رفتم سربازی ولی الان میخوام از خدمت انصراف بدم آیا با توجه به اینکه سال 96 امتحان دادم میتونم الان از خدمت انصراف بدم و ادامه تحصیل در مقطع ارشد بدم؟
  پاسخ
  با سلام
  باتوجه به گذشت دو ترم از زمان ثبت نام شما امکان ورود به دانشگاه و  درخواست ترخیص از خدمت برای شما وجود ندارد.
 • مهدی     دوشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ ۱۸:۳۲
  سلام
  من 30 شهریور 96 مدرک کاردانی ام را گرفتم وسنواتم تمام شده است بعد از دو ترم میتوانم کارشناسی ثبت نام کنم
  پاسخ
  با سلام
  دوره فراغت از تحصیل  شما تا پایان شهریور 97 می باشد و در صورت ثبت نام  در کنکور سال 97  وقبولی در دانشگاه مشکلی ندارد
 • حمید     دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ۰۱:۵۴
  با سلام بنده دانشجوی ارشد وردی 92 بودم که در شهریور 95 دفاع کردم اما به دلیل اصلاحات پایاننامه تا خرداد 96 کارم طول کشید و تاریخ فراغت از تحصیلم خورد 1396/03/29بنده دو ترم سنوات هم پرداخت کردم.. کمسیون موارد خاصم برام تشکیل ندادن آیا غیبت خوردم؟
  پاسخ
  با سلام
  با آموزش تماس حاصل فرمایید تا آخرین وضعیت معافیت شما بررسی گردد : 05138218810
 • میثم     سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۰۲
  سلام من یک بار انصراف دادم و اومدم دانشگاه خاوران نمیشه دوباره انصراف بدم و یا اینکه اگر بخواهم بیام دانشگاه اقبال راه دیگری هست؟؟
  پاسخ
  با سلام
  در طول تحصل یکبار فقط امکان انصراف وجود دارد ، در صورت انصراف مجدد ادامه تحصل بعد از اتمام خدمت امکان پذیر می باشد.
 • حامد     شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ۱۹:۲۰
  آیا دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی مهر 1393 که در مدت 6 ترم (سه سال) فارغ التحصیل شده است امکان استفاده از مهلت یک ساله تا مشخص شدن وضیعت نظام وظیفه را دارد یا این مهلت 6 ماه است؟

  تاریخ فارغ التحصیلی 96/6/13
  پاسخ
  سلام وقت بخیر اگر در مدت 6 ترم فارغ التحصیل شده اید یک ساله دوره فراغت را دارید تا قبل از اتمام این مدت باید وضعیت خود را مشخص نمایید.
  موفق باشید
 • زهرا بیرانوند     سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۱۲:۱۹
  آیا دانش آموزی که از مهر 91 در پایه دوم یا بالاتر شروع به تحصیل نموده چنانچه در رشته ی علوم تجربی به تحصیل اشتغال دارد حداکثر تا پایان 24 سالگی مجاز به تحصیل هستند؟
  ما اهل خرم آباد هستیم و نظام وظیفه شهرمان می گوید اصلا چنین قانونی وجود ندارد
  پاسخ
  با سلام
  شما می توانید با شماره  5138218810  ( آقای اسماعیل زاده) تماس حاصل فرمایید
 • (خوانا نیست، تصویر دیگری نمایش داده شود)
  250