چارت تحصیلی مهندس برق

۸۸۷۵ بازدید

بسمه تعالی

چارت تحصیلی

نام رشته: مهندسی برق/مقطع:کارشناسی«مطابق با آیین نامه جدید وزارت علوم برای رشته مهندسی برق» تعداد کل واحد: 141 واحد

ترم اول 17واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم دوم 18 واحد

 

ترم سوم 19واحد

 

 

 

 

ترم چهارم 20واحد

 

 

 

 

نام درس:ریاضی عمومی 1

تعداد واحد: 3 واحد و 3 ساعت نظری

نوع درس: پایه

پیشنیاز: ---

همنیاز: ---

نام درس:آز فیزیک 1

تعداد واحد: 1 واحد و 2 ساعت عملی

نوع درس: پایه

پیشنیاز: ----

همنیاز:  فیزیک 1

نام درس: آز فیزیک2

تعداد واحد: 1 واحد و 2 ساعت عملی

نوع درس: پایه

پیشنیاز: ---

همنیاز: فیزیک2

نام درس: الکترونیک 2

تعداد واحد: 3 واحد و3 ساعت نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: الکترونیک 1

همنیاز: ----

 

 

 

 

نام درس:فیزیک 1(حرارت و مکانیک)

تعداد واحد: 3 واحد و 3 ساعت نظری

نوع درس: پایه

پیشنیاز: ----

همنیاز: ----

نام درس:نقشه کشی صنعتی

تعداد واحد: 1 واحد و 2 ساعت عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز:----

همنیاز: ----

نام درس:اندیشه اسلامی 1

تعداد واحد: 2 واحد و 2 ساعت نظری

نوع درس: عمومی

پیشنیاز:----

همنیاز : ----

نام درس:ماشین الکتریکی 1

تعداد واحد: 3 واحد و3 ساعت نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: مدار1 و مغناطیس

همنیاز: ----

 

 

 

 

نام درس: فارسی

تعداد واحد: 3 واحد و 3 ساعت نظری

نوع درس: عمومی

پیشنیاز: ----

همنیاز: ----

نام درس:برنامه سازی کامپیوتری

تعداد واحد: 3 واحد و 3 ساعت نظری

نوع درس: پایه

پیشنیاز:----

همنیاز: ----

نام درس:ریاضیات مهندسی

تعداد واحد: 3 واحد و 3 ساعت نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: ریاضی عمومی 2 و معادلات

همنیاز : ----

نام درس: زبان تخصصی برق

تعداد واحد: 2 واحد و2 ساعت نظری

نوع درس:  اصلی

پیشنیاز: زبان خارجی

همنیاز:  ----

 

 

 

 

نام درس: زبان خارجی

تعداد واحد: 3 واحد و 3 ساعت نظری

نوع درس: عمومی

پیشنیاز: ---

همنیاز: ---

نام درس:ریاضی عمومی 2

تعداد واحد: 3 واحد و 3 ساعت نظری

نوع درس: پایه

پیشنیاز: ریاضی عمومی 1

همنیاز : ----

نام درس: الکترومغناطیس

تعداد واحد: 3 واحد و 3 ساعت نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: فیزیک 2 و ریاضی 2

همنیاز : ----

نام درس: سیگنال ها و سیستم ها

تعداد واحد: 3 واحد و3 ساعت نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: ریاضی مهندسی

همنیاز: ----

 

 

 

 

نام درس: تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تعداد واحد: 2 واحد و 2 ساعت نظری

نوع درس: عمومی

پیشنیاز: ----

همنیاز: ----

نام درس:معادلات دیفرانسیل

تعداد واحد: 3 واحد و 3 ساعت نظری

نوع درس: پایه

پیشنیاز: ----

همنیاز: ریاضی عمومی 2

نام درس:آز مدارالکتریکی و اندازه گیری

تعداد واحد: 1 واحد و 2 ساعت عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: مدار الکتریکی 1

همنیاز : ----

نام درس: مدار منطقی

تعداد واحد:  3 واحد و3 ساعت نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: ----

همنیاز: الکترونیک 1

 

 

 

 

نام درس:کارگاه عمومی

تعداد واحد: 1 واحد و 2 ساعت عملی

نوع درس: پایه

پیشنیاز: ----

همنیاز: ----

نام درس:مدارهای  الکتریکی 1

تعداد واحد: 3 واحد و 3 ساعت نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: فیزیک2

همنیاز: معادلات دیفرانسیل

نام درس:الکترونیک1

تعداد واحد: 3 واحد و 3 ساعت نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: مدارهای الکتریکی 1

همنیاز : ----

نام درس: مدارالکتریکی 2

تعداد واحد: 3 واحد و 3 ساعت نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: مدارهای الکتریکی 1

همنیاز :----

 

 

 

 

نام درس:آشنایی با مهندسی برق

تعداد واحد: 1 واحد و 1 ساعت نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: ---

همنیاز: ---

نام درس:فیزیک2(الکتریسیته و مغناطیس)

تعداد واحد: 3 واحد و 3 ساعت نظری

نوع درس: پایه

پیشنیاز:فیزیک 1

همنیاز: ----

نام درس: مباحث ویژه

تعداد واحد: 3 واحد و 3 ساعت نظری

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز:----

همنیاز : ----

نام درس:اندیشه اسلامی 2

تعداد واحد: 2 واحد و2 ساعت نظری

نوع درس: عمومی

پیشنیاز: اندیشه اسلامی 1

همنیاز: ----

 

 

 

 

 

 

 

نام درس:تربیت بدنی1

تعداد واحد: 1واحد و2 ساعت عملی

نوع درس: عمومی

پیشنیاز: ----

همنیاز: ----

 

نام درس: کارگاه برق

تعداد واحد: 1 واحد و 2 ساعت عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: کارگاه عمومی

همنیاز: ----

 

نام درس: آمار و احتمال مهندسی

تعداد واحد: 3 واحد و 3 ساعت نظری

نوع درس: پایه

پیشنیاز:ریاضی عمومی 2

همنیاز: ----

 

نام درس: آز الکترونیک 1

تعداد واحد: 1 واحد و2 ساعت عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: الکترونیک 1 و آز مدار 1

همنیاز:  ----

 

 

ترم پنجم 17واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم ششم 17واحد

 

ترم هفتم 17واحد

 

 

 

 

ترم هشتم 16واحد

 

 

 

 

نام درس: سیستم های کنترل خطی

تعداد واحد:3 واحد و3 ساعت نظری

نوع درس:اصلی

پیشنیاز:سیگنالها و سیستمها و مدار 2

همنیاز: ---

نام درس: محاسبات عددی

تعداد واحد:2 واحد و2 ساعت نظری

نوع درس: پایه

پیشنیاز: برنامه سازی کامپیوتر و ریاضی2

همنیاز: ----

نام درس: فیزیک الکترونیک

تعداد واحد:3واحد و 3 ساعت نظری

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز:----

همنیاز: الکترونیک  1

نام درس: پروژه کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس:تخصصی

پیشنیاز:  گذرانده حداقل 100 واحد

همنیاز: ----

 

 

 

 

نام درس: اصول سیستم های مخابراتی

تعداد واحد:3 واحد و3 ساعت نظری

نوع درس:اصلی

پیشنیاز:سیگنالها و  سیستمها  و آمار و احتمال مهندسی

همنیاز: ----

نام درس:مدارهای مخابراتی

تعداد واحد:3 واحد و3 ساعت نظری

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز: الکترونیک 2 و اصول سیستم های مخابراتی

همنیاز: ----

نام درس:آز تکنیک پالس

تعداد واحد:1واحد و 2 ساعت عملی

نوع درس:تخصصی

پیشنیاز: آز الکترونیک 2

همنیاز: تکنیک پالس

نام درس:کارآموزی

تعداد واحد:2

نوع درس:تخصصی

پیشنیاز:  گذرانده حداقل 100 واحد

همنیاز: ----

 

 

 

 

نام درس:الکترونیک 3

تعداد واحد:3 واحد و3 ساعت نظری

نوع درس:تخصصی

پیشنیاز:الکترونیک 2

همنیاز: ----

نام درس:آز الکترونیک 3

تعداد واحد: 1واحد و2 ساعت عملی

نوع درس:تخصصی

پیشنیاز:الکترونیک 3 و آز الکترونیک 2

همنیاز:  -----

نام درس:ماشین الکتریکی 2

تعداد واحد:3 واحد و3 ساعت نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: ماشین الکتریکی 1

همنیاز: ---

نام درس: دانش خانواده و جمعیت

تعداد واحد: 2 واحد و2 ساعت نظری

نوع درس: عمومی

پیشنیاز: ---

همنیاز: ---

 

 

 

 

نام درس:معماری کامپیوتر

تعداد واحد:3 واحد و3 ساعت نظری

نوع درس:اصلی

پیشنیاز:مدار منطقی

همنیاز: ---

نام درس:تکنیک پالس

تعداد واحد:3 واحد و3 ساعت نظری

نوع درس:تخصصی

پیشنیاز:الکترونیک 2

همنیاز : الکترونیک 1

نام درس:آز مدارهای مخابراتی

تعداد واحد: 1واحد و 2 ساعت عملی

نوع درس:تخصصی

پیشنیاز: ---

همنیاز: مدارهای مخابراتی

نام درس: انقلاب اسلامی ایران

تعداد واحد:2 واحد و2 ساعت نظری

نوع درس: عمومی

پیشنیاز: ---

همنیاز: ---

 

 

 

 

نام درس:آئین زندگی(اخلاق کاربردی)

تعداد واحد:2 واحد و2 ساعت نظری

نوع درس: عمومی

پیشنیاز: ---

همنیاز: ---

نام درس:آز معماری کامپیوتر

تعداد واحد:1 واحد و 2 ساعت عملی

نوع درس:اصلی

پیشنیاز:معماری کامپیوتر و آز منطقی

همنیاز: ---

نام درس: تفسیر موضوعی قرآن کریم

تعداد واحد:2 واحد و2 ساعت نظری

نوع درس: عمومی

پیشنیاز: ---

همنیاز: ---

نام درس:الکترونیک صنعتی

تعداد واحد:3 واحد و3 ساعت نظری نوع درس: تخصصی

پیشنیاز: الکترونیک 2

همنیاز : ماشین های الکتریکی 2

 

 

 

 

نام درس:آز مدار منطقی

تعداد واحد: 1واحد و 2 ساعت عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز:مدار منطقی

همنیاز: ----

نام درس: کنترل مدرن

تعداد واحد: 3واحدو3 ساعت نظری

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: کنترل خطی و سیگنال ها و سیستم ها

همنیاز: ---

نام درس:مدارهای مجتمع خطی(CMOS)

تعداد واحد:3 واحد و3 ساعت نظری

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز: الکترونیک 2

همنیاز : ----

نام درس: آز ماشین های الکتریکی 1

تعداد واحد:1واحد و 2 ساعت عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: ماشین الکتریکی 1

همنیاز:  ----

 

 

 

 

نام درس: تربیت بدنی 2

تعداد واحد:1واحد و 2 ساعت عملی

نوع درس: عمومی

پیشنیاز: تربیت بدنی1

همنیاز: ---

نام درس:میکروپروسسورها

تعداد واحد:3 واحد و3 ساعت نظری

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز: معماری کامپیوتر

همنیاز: ---

نام درس:آز میکروپروسسورها

تعداد واحد:1واحد و 2 ساعت عملی

نوع درس:اختیاری

پیشنیاز: میکروپروسسورها و آز معماری

همنیاز: ----

نام درس:بررسی سیستمهای قدرت

تعداد واحد:3 واحد و3 ساعت نظری

نوع درس:اصلی

پیشنیاز:----

همنیاز : ماشین های الکتریکی 2

 

 

 

 

 

 

 

نام درس: آز الکترونیک 2

تعداد واحد:1واحد و 2 ساعت عملی 1

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: الکترونیک2 و آز الکترونیک 1

همنیاز:  ---

 

نام درس:آز سیستمهای کنترل خطی

تعداد واحد: 1واحد و 2 ساعت عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: سیستمهای کنترل خطی

همنیاز: ----

 

نام درس: شبکه های کامپیوتری 

تعداد واحد: 3 واحد و3 ساعت نظری

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: ----

همنیاز:  ----

 

تعداد واحد دروس عمومی: 22

تعداد واحد دروس پایه: 26

تعداد واحد دروس اصلی: 54

تعداد واحد دروس تخصصی: 29

تعداد واحد دروس اختیاری: 13

 

 

(۰) دیدگاه