ابلاغ در خصوص دبیرخانه جوامع ایمن موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

۱۲۲۶ بازدید
ابلاغ در خصوص دبیرخانه جوامع ایمن موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

ابلاغ شبکه آسیایی جوامع ایمن در خصوص دبیرخانه جوامع ایمن موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی به ریاست محترم موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد

 

 

(۰) دیدگاه