مسیرهای سرویس ایاب و ذهاب (ویژه دانشجویان)

يك شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵
۷۵۳۹ بازدید
مسیرهای سرویس ایاب و ذهاب (ویژه دانشجویان)

مسیرهای سرویس ایاب ذهاب ویژه دانشجویان محترم موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به شرح ذیل می باشد

مسیر 1 (7:25 الی 8): میدان فلسطین (7:25)، میدان پارک (7:35)، میدان کوثر (7:45)، مؤسسه اقبال لاهوری (7:55) 

مسیر 2- رفت (9:30 الی9:45): مؤسسه اقبال لاهوری (9:30)، میدان کوثر (9:40)، میدان پارک (9:45)

مسیر 2- برگشت (9:45 الی10): میدان پارک (9:45)، میدان کوثر (9:55)، مؤسسه اقبال لاهوری (10)

مسیر 3- رفت (15:30 الی15:45): مؤسسه اقبال لاهوری (15:30)، میدان کوثر (15:40)، میدان پارک (15:45)

مسیر 3- برگشت (15:45 الی16): میدان پارک (15:45)، میدان کوثر (15:55)، مؤسسه اقبال لاهوری (16)

مسیر 4 (19:30 الی 20): مؤسسه اقبال لاهوری (19:30)، میدان کوثر (19:40)، میدان پارک (19:50)، میدان فلسطین (20) 

(۰) دیدگاه