بازدید از مرکز مدیریت راه سازمان ترافیک و حمل نقل شهری مشهد

۱۵۰۴ بازدید
بازدید از  مرکز مدیریت راه سازمان ترافیک و حمل نقل شهری  مشهد

بازدید از سامانه 141 و مرکز مدیریت راه سازمان ترافیک و حمل نقل شهری  مشهد با حضور دکتر جلیلی وجمعی  از دانشجویان ارشد گروه عمران مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه