کنفرانس معماری ایران با رویکرد گذشته، اکنون و آینده

۱۳۰۵ بازدید
کنفرانس معماری ایران با رویکرد گذشته، اکنون و آینده

کنفرانس معماری ایران با رویکرد گذشته، اکنون و آینده

با مضمون ویژه: فضاهای مذهبی و آئینی

4و 5 مرداد ماه 1396

www.irarchconf.ir

(۰) دیدگاه