دستیابی به فرصتهای شغلی ویژه دانشجویان

۷۷۲ بازدید
دستیابی به فرصتهای شغلی ویژه دانشجویان

یکی از جدی ترین دغدغه های جوانان، مبهم بودن آینده شغلی شان است. عدم آمادگی برای ورود به بازار کار از یک سو و عدم شناخت فضاهای کاری مرتبط و مفید از سوی دیگر، بر ابهام این مسئله می افزاید. از همین رو، آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی طی همکاری با مرکز شغلی اقبال وابسته به موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در قالب "طرح تسهیلگر ویژه دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری" اقدام به جمع آوری رزومه های دانشجویان متقاضی کار نموده، طی مراحلی آن ها را پذیرش و به شرکت های متقاضی نیرو معرفی می نماید.
این سومین سال پیاپی است که آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی مجری این طرح بوده و اکنون برای اولین بار این طرح را با همکاری یک دانشگاه اجرا می کند.

(۰) دیدگاه