کارگاه آموزشی مدیریت خشم

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
۹۴۱ بازدید
کارگاه آموزشی مدیریت خشم

با همکاری واحد مشاوره ،کارگاه آموزشی مدیریت خشم در تاریخ 12اسفند ماه ساعت 9الی13 برگزار گردید،در این کارگاه سرکار خانم تقی زاده با همکاری دانشجویان به بررسی عوامل زمینه ساز در الگوهای ارتباطی ناکارامد تکرار شونده پرداختن وبرای پیشگیری از آسیب های آتی  به بحث وبررسی نشستند.

(۰) دیدگاه