بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد شبکه و کارشناسی کامپیوتر از مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد

۳۴۴۸ بازدید
بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد شبکه و کارشناسی کامپیوتر از مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد

این بازدید به منظور انجام طرح های پژوهشی  مشترک در حوزه هوشمند سازی با مرکز مطالعات ترافیک شهری مشهد انجام شد.

 

 

 

(۰) دیدگاه