فراخوان طرح های پژوهشی

پنج شنبه ۵ مهر ۱۳۹۷
۱۳۲۲ بازدید
فراخوان طرح های پژوهشی

براساس مکاتبات و هماهنگی بعمل آمده توسط دفتر ارتباط با صنعت موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی لیست عناوین طرح های پژوهشی در حوزه آب و فاضلاب و سیستم های آبرسانی به شرح زیر اعلام میگردد، در این راستا از تمامی اساتید و دانشجویان و پژوهشگران گرامی تقاضا میشود حداکثر تا تاریخ یکشنبه مورخ1397/7/08به دفتر ارتباط با صنعت موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مراجعه نمایند.             

ردیف

عنوان طرح پژوهشی

1

برآورد پارامترهای هیدرودینامیک آبخوان با استفاده از نتایج آزمایش های پمپاژ کارآیی چاه (Well Performance Test) و آزمایش های پمپاژ آبخوان (Aquifer Pumping test)، مقایسه نتایج و تهیه نقشه های هم ارزش پارامترها 
(مطالعه موردی: آبخوان آبرفتی مشهد-چناران)

2

معرفی رویکرد بهینه جایگزین شبکه تیسن تغییرات کمی آب زیرزمینی در مقیاس آبخوان (تهیه آبنمود معرف)
(محدوده مطالعه : آبخوان های سطح استان خراسان رضوی)

3

برآورد مقدار تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی
(مطالعه موردی: آبخوانآبرفتیمشهد-چناران)

4

بررسی و برآورد تغییرات ذخیره آبخوان با استفاده ازخصوصیات کمی قنوات
(مطالعه موردی: آبخوانآبرفتیمشهد-چناران)

5

بررسی پاسخ هیدرولوژیکی مناطق همگن شهری به بارش و تعیین کارایی شبکه زهکشی به کمک شبیه سازی رواناب شهری
(مطالعه موردی:بخشی از شهر مشهد)

6

مکانیابی بهینه ایستگاه های پایش کیفیت آب رودخانه و منابع آب سطحی 
(محدوده مطالعه: بالادست سد ارداک و بالادست بند گلستان)

 

 

(۰) دیدگاه