شروع ارزشیابی اساتید

۸۲۹ بازدید
شروع ارزشیابی اساتید

سیستم ارزشیابی اساتید از تاریخ 97/09/01 تا تاریخ 97/10/01 قابل انجام می باشد از دانشجویان عزیز درخواست می شود در این نظر سنجی شرکت نموده و فرم ها را با دقت کامل نمایند. اطلاعات ارائه شده توسط دانشجویان کاملا محرمانه بوده و پس از تایید ، نمرات توسط مدیران گروه و استاد درس بدون  ذکر نام دانشجو قابل مشاهده خواهد بود.
دریافت کارت ورود به جلسه امتحان  و مشاهده نمرات پایان ترم  منوط به تسویه حساب مالی و انجام ارزشیابی دروس می باشد.

 

(۰) دیدگاه