اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحان

۱۱۸۱ بازدید
اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحان

دانشجویان محترم می توانند کارت ورود به جلسه خود را در بازه  97/10/01  الی 97/10/15  از طریق پرتال دانشجویی دریافت و به امضای امور مالی برسانند.

دانشجویان محترم جهت اخذ کارت ورود به جلسه امتحان بایستی ارزشیابی اساتید و تسویه حساب مالی را انجام دهند.

  • دانشجویان می بایستی برنامه امتحانی خویش را با برنامه اصلی چک نمایند در صورت مغایرت به آموزش موسسه اطلاع دهند.
  • در صورت مغایرت احتمالی در کد یا گروه دروس یا نام استاد تا قبل از شروع امتحانات (97/10/18) به اطلاع اداره آموزش رسانیده شود تا بررسی و اقدام لازم صورت گیرد .مسئولیت عدم مراجعه به موقع ،متوجه شخص دانشجواست (عواقب عدم مراجعه شامل نبودن اسم دانشجو در لیست حوزه امتحانی  و یا درج نمره صفر  در لیست نمره است)
  • به همراه داشتن کارت ورود به جلسه عکسدار وکارت دانشجویی الزامی است .در صورتیکه کارت ورود به جلسه عکسدار نبود با یک قطعه عکس و کارت دانشجویی قبل از شروع امتحانات در ساعت اداری به اداره آموزش مراجعه نمایید.                                                                                                                         
(۰) دیدگاه