برگزاری نشست اعضای هیات مدیره انجمن تحقیق و توسعه استان با مدیران گروه

۳۱۷ بازدید
برگزاری نشست اعضای هیات مدیره انجمن تحقیق و توسعه استان با مدیران گروه

ترویج و توسعه فرهنگ پژوهش و کارآفرینی، افزایش کارایی تحقیقات و وارد کردن نتایج تحقیقات در چرخه برنامه‌های تولیدی و صنعتی را به همراه دارد، کمک به ایجاد فضایی مناسب برای بروز ابتکارات، نوآوری و پیشرفت فناوری از طریق تقویت علایق بین دانشگاه و صنعت و تعمیم آن به جامعه تجاری و عامه مردم،سازگارسازی آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی با نیازهای صنعت و همگامی با برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه صنعتی کشور،آشناسازی صنعت و دانشگاه با نیازها و توانایی‌های یکدیگر و ایجاد فضای مناسب گفت و شنود و تبادل‌نظر بین متخصصین صنعت و دانشگاه در جهت رفع موانع و تنگناهای موجود اثرات بسزایی را در این زمینه داشته است.

در این راستا با هماهنگی دفتر ارتباط با جامعه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری جلسه ای بین اعضای هیات مدیره انجمن تحقیق و توسعه استان خراسان رضوی، با حضور رئیس انجمن تحقیق و توسعه آقای دکتر حسین اختراعی و معاون محترم آموزش، پژوهش و فناوری موسسه و مدیران محترم گروه های آموزشی موسسه ، در روز دوشنبه مورخ 98/02/02  در سالن جلسات موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار گردید. 

(۰) دیدگاه