اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحان

۹۲۶ بازدید
اطلاعیه کارت ورود به جلسه  امتحان

دانشجویان محترم می توانند کارت ورود به جلسه خود را در بازه  98/3/18 الی 98/4/13 از طریق پرتال دانشجویی دریافت  و به امضای امور مالی برسانند.

دانشجویان محترم جهت اخذ کارت ورود به جلسه امتحان بایستی ارزشیابی اساتید و تسویه حساب مالی را انجام دهند.

  • دانشجویان می بایستی برنامه امتحانی خویش را با برنامه اصلی چک نمایند در صورت مغایرت به آموزش موسسه اطلاع دهند.
  • در صورت مغایرت احتمالی در کد یا گروه دروس یا نام استاد تا قبل از شروع امتحانات (98/3/10) به اطلاع اداره آموزش رسانیده شود تا بررسی و اقدام لازم صورت گیرد .مسئولیت عدم مراجعه به موقع ،متوجه شخص دانشجواست (عواقب عدم مراجعه شامل نبودن اسم دانشجو در لیست حوزه امتحانی  و یا درج نمره صفر  در لیست نمره است)
  • به همراه داشتن کارت ورود به جلسه عکسدار وکارت دانشجویی الزامی است .در صورتیکه کارت ورود به جلسه عکسدار نبود با یک قطعه عکس و کارت دانشجویی قبل از شروع امتحانات در ساعت اداری به اداره آموزش مراجعه نمایید.                                                     
(۰) دیدگاه