ارتباط با گروه برق

۲۷۲ بازدید
ارتباط با گروه برق

آدرس دفتر گروه برق:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه دوم

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 256

مدیر گروه :‌مهندس مهدی سوزنچی

کارشناس گروه: شیرین خراشادی زاده

(۰) دیدگاه