فراخوان طرح پژوهشی با سازمان زندان های استان خراسان رضوی

۴۸۸ بازدید
فراخوان طرح پژوهشی با سازمان زندان های استان خراسان رضوی

بر اساس ارتباط صورت گرفته توسط دفتر ارتباط با جامعه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با سازمان زندان های استان خراسان رضوی از کلیه اساتید، دانشجویان و همکاران گرامی که در زمینه طرح های پژوهشی پیوست شده در بخش زیر، امکان همکاری را دارند، حداکثر تا تاریخ 98/09/02 به دفتر ارتباط با جامعه و صنعت موسسه مراجعه نمایند.                                                    

1-  تعیین میزان شیوع استفاده از مواد محرک امفتامین توسط زندانیان با هدف برنامه ریزی برای کاهش میزان شیوع مصرف این مواد                                                                           

2- بررسی و تحلیل مشارکت بخش خصوصی در اداره موسسات کیفری(مطالعه تطبیقی با سایر کشورها)                                                                                                          

3- شناسایی راهکارهای آموزشی ارتقای باورهای دینی گروه های مختلف زندانیان(زنان، نوجوانان، جوانان، سارقین، جرایم مالی، جرایم مرتبط با مواد مخدر، و...)                                          

4- بررسی شیوه های اجرا و گسترش بند پاک(بند عاری از تخلف) و ارزیابی اثربخشی آن(به ویژه در امنیت پایدار زندانیان)                                                                                     

5- تدوین برنامه ویژه رصد و مراقبت های بعد از خروج نوجوانان بزهکار آزاد شده از کانون اصلاح و تربیت                                                                                                               

6- تجزیه و تحلیل میزان تاثیر گذاری برگزاری اقدامات فرهنگی، ورزشی، مذهبی و معیشتی یگان های حفاظت در کاهش ارتکاب تخلفات و جرایم کارکنان وظیفه                                        

7- بررسی رابطه تامین معیشت کارکنان با میزان سلامت و فساد اداری                                 

(۰) دیدگاه