سلسله سخنرانی هفته پژوهش با همکاری دفتر ارتباط با صنعت و گروه روانشناسی

۵۵۶ بازدید
سلسله سخنرانی  هفته پژوهش  با همکاری دفتر ارتباط با صنعت و گروه روانشناسی

تحلیل فیلم برادرم خسرو   توسط خانم دکتر طالبی  دکترای روانشناسی    

 استادیار و عضو هیات علمی گروه روان شناسی  موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری   مورخ 98/9/17 

 

 کارگاه    در دنیای امروز بزرگترین ثروت چیست؟

  مدرس خانم ریحانه نوذریان  کارشناس ارشد روانشناسی،  مدرس دانشگاه 

  مورخ 98/9/25

 

 

 

(۰) دیدگاه