اجرا تمرینات متنوع ساخت و طراحی سازه های سه بعدی دروس مقدمات طراحی معماری 2 و 3

۱۰۲۰ بازدید
اجرا تمرینات متنوع ساخت و طراحی سازه های سه بعدی دروس مقدمات طراحی معماری 2 و 3

اجرا تمرینات متنوع ساخت و طراحی سازه های سه بعدی در گروه معماری دانشکده هنر در دروس مقدمات طراحی معماری 2 و 3
مدرس کامیار انزوائی
موضوع:ساخت سازه های ژئودزیک، تنسگریتی ،قیچی سان و کش بستی

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
پائیز 98

(۰) دیدگاه