آیین نامه برگزاری امتحانات

۶۲۹ بازدید
آیین نامه برگزاری امتحانات

1) لازم است کلیه دانشجویان محترم کارت ورود به جلسه امتحان را از پورتال دانشجویی تهیه و در جلسه امتحان به همراه داشته باشند.

در غیر اینصورت از ورود دانشجو به جلسه امتحان جلوگیری خواهدشد.

2) به همراه داشتن کارت ورود به جلسه عکسدار به همراه کارت دانشجویی یا کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد .

3) دانشجویان محترم می بایستی برنامه امتحانی خویش را بررسی و در صورت داشتن هر گونه ابهام به اداره آموزش مراجعه نمایند.

4) تا 40 دقیقه پس از توزیع برگه های امتحانی دانشجویان عزیز مجاز به ترک جلسه امتحان نمی باشند.(در مورد امتحانات خاص و با هماهنگی اداره آموزش این زمان قابل تغییر می باشد.)

5) پس از اتمام امتحان، دانشجویان محترم از تحویل دادن برگه امتحانی و همچنین امضاء لیست حضور غیاب اطمینان حاصل کرده و سپس به آرامی جلسه امتحان را ترک نمایند.

6) جهت حفظ آرامش دیگر دانشجویانی که مشغول برگزاری امتحان می باشند خواهشمند است از تردد، صحبت کردن و همچنین ایستادن در سالن های برگزاری امتحان خودداری فرمایند.

نکات ضروری:

1) به همراه داشتن کارت دانشجویی و یا کارت ورود به جلسه امتحان الزامی است.( تصویر کارت و یا کارت مخدوش پذیرفته نیست)

2) به همراه داشتن تلفن همراه (حتی خاموش)، تبلت، PLAYERMP3 و وسایل مشابه، هندزفری، ماشین حساب، کتاب و جزوه

بدون مجوز استاد ممنوع و تقلب محسوب و در صورت مشاهده برابر مقررات اقدام خواهد شد. (موسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال

حفاظت از وسایل اضافی را ندارد).

3) شرکت در جلسه امتحان به جای شخص دیگر مصداق تقلب بوده و برابر مقررات اقدام خواهد شد.

4) خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان، و یا نوشتن نام غیر واقعی بر روی برگه امتحانی نیز تقلب محسوب می گردد.

5) جابجایی صندلی و یا شماره صندلی مجاز نبوده و در صورت مشاهده برابر مقررات اقدام خواهدشد.

6) همراه داشتن هرگونه یادداشت، (دستنوشته برروی کاغذ، لباس، پشت کارت ورود به جلسه امتحان، و...) مجاز نمی باشد.

7) همراه داشتن هر نوع برگه و کاغذ پیش نویس که مهر اداره امتحانات را نداشته باشد ممنوع است.

8) رد و بدل کردن برگه سوال و یا پاسخ نامه ممنوع می باشد.

9) قبل از امضاء صورتجلسه امتحانی جلسه امتحان را ترک نفرمایید.

10) از هر عملی که منجر به ایجاد سر و صدا و بی نظمی در برگزاری جلسه امتحان گردد جداٌ خودداری فرمایند.

11) همکاری بایسته با مراقبین و عوامل اجرایی در جهت هر چه بهتر برگزار شدن امتحان موجب تشکر است.

12) بلعیدن، پاره کردن، پنهان کردن و یا عدم ارائه یادداشت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب.

(۰) دیدگاه