زمان دفاع پروپوزال و دفاع میانی ویژه دانشجویان ارشد معماری و طراحی شهری

۳۹۱ بازدید

زمان دفاع پروپوزال و دفاع میانی ویژه دانشجویان ارشد معماری و طراحی شهری:
نیمه دوم بهمن ماه98
روزهای 19 و 20 و 21 بهمن ماه
مستندات زیر می بایست حداکثر تا تاریخ 12 بهمن ماه تحویل کارشناس گروه گردد.
ارائه یک نسخه پروپوزال تایید شده با امضا استاد راهنما به منظور برگزاری جلسه دفاع پروپوزال
ارائه فرم تائیدیه آمادگی دفاع میانی با امضا استاد راهنما به منظور برگزاری جلسه دفاع میانی
عدم ارائه مستندات مذکور به معنای عدم امکان دفاع دانشجو می باشد.
فرم تائیدیه دفاع میانی متعاقبا در کانال قرار خواهد گرفت.

(۰) دیدگاه