برنامه کلاس مجازی روز جمعه 2 خرداد

۵۳۷ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز جمعه 2 خرداد
برنامه کلاس مجازی روز جمعه 2 خرداد (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 آزمایشگاه مکانیک خاک فرهادی 08:00 10:00
2   آزمایشگاه مقاومت مصالح فتحی 08:00 10:00
3 زبان تخصصی نرم افزار رضوی زاده 08:00 10:00
4 برنامه ریزی و کنترل پروژه کاظمیان 08:00 10:00
5  ساختمان داده  جبرانی  دلاوریان 08:00 10:00
6 حسابداری شرکت ها 1 جبرانی  یاسر قادری 08:00 10:00
7 آزمایشگاه شیمی عمومی نقوی 09:00 10:00
8  امنیت شبکه پیشرفته فرد دکتر کامل 09:30 12:30
9 زبان تخصصی نرم افزار رضوی زاده 10:00 12:00
10 آزمایشگاه شیمی آلی نقوی 10:00 12:00
11 آزمایشگاه فیزیک 1 بهمنی 10:00 12:00
12 آزمایشگاه فیزیک 2 حسامی 10:00 12:00
13 آزمایشگاه بتن و مصالح فرهادی 10:00 12:00
14 ریاضی مهندسی پیشرفته مویدیان 10:00 12:00
15 پل سازی جبرانی  سروش مقدم 10:00 12:00
16 مکانیک خاک جبرانی  غفاری سرجامی 10:00 12:00
17 برنامه ریزی و کنترل پروژه -فرد کاظمیان 10:00 12:00
18 حسابداری شرکت ها 1 جبرانی  یاسر قادری 10:00 12:00
19  ساختمان داده جبرانی  دلاوریان 10:00 12:00
20  تئوری احتمالات و کاربرد آن جبرانی الداغی 10:00 12:00
21 زبان عمومی  داورپناه 10:00 13:00
22 نصب و راه اندازی شبکه  رضوی زاده 12:00 14:00
23 آزمایشگاه خواص سیالات مخزن آذری 12:00 14:00
24 آزمایشگاه تکنولوژی بتن  فرهادی 12:00 14:00
25 مبانی برنامه‌ ریزی شهری برای طراحان حسنی - عرفانیان سلیم 12:00 14:00
26 مکانیک خاک جبرانی  غفاری سرجامی 12:00 14:00
27 حسابداری شرکت ها 1 جبرانی  یاسر قادری 12:00 14:00
28 پل سازی جبرانی  سروش مقدم 12:00 14:00
29  ساختمان داده جبرانی  دلاوریان 12:00 14:00
30  تئوری احتمالات و کاربرد آن جبرانی الداغی 12:00 14:00
31  کاربرد نرم افزار در معماری جبرانی قربانی 12:00 14:00
32  زبان تخصصی معماری و زبان پیش  داورپناه 13:00 14:00
(۰) دیدگاه