برنامه کلاس مجازی روز جمعه 23 خـرداد(هفته زوج)

۷۴۰ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز جمعه 23 خـرداد(هفته زوج)
برنامه کلاس مجازی روز جمعه 23 خـرداد(هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع  ساعت پایان
1 اقتصاد خرد جبرانی حشمتی 08:00 10:00
2 برنامه ریزی و کنترل پروژه کاظمیان 08:00 10:00
3 عملیات بره برداری نفت 1 جبرانی  اسماعیل پور مطلق 10:00 12:00
4 اقتصاد خرد جبرانی حشمتی 10:00 12:00
5 فرآیند طراحی معماری جبرانی اشرف یزدی 10:00 12:00
6 ریاضی مهندسی پیشرفته مویدیان 10:00 12:00
7 مبانی برنامه‌ ریزی شهری برای طراحان حسنی - عرفانیان سلیم 12:00 14:00
8 اقتصاد خرد جبرانی حشمتی 12:00 14:00
9 معماری معاصر 2 جبرانی اشرف یزدی 12:00 14:00
(۰) دیدگاه