برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 14 مرداد (ترم تابستانی)

۲۳۳ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 14 مرداد (ترم تابستانی)
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 14 مرداد (ترم تابستانی)
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی رضا ایل بیگی 8:00 10:00
2 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 محمدجواد ربانی پارسا 8:00 10:00
3 پویایی گروه رضا ایل بیگی 10:00 12:00
4 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 محمدجواد ربانی پارسا 10:00 12:00
5 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه 2 شیدا امیرافشاری 10:00 14:00
6 متون روان‌شناسی به انگلیسی1 محمدجواد ربانی پارسا 12:00 14:00
7 روان‌شناسی تربیتی  شیدا امیرافشاری 12:00 14:00
8 آزمایشگاه پایگاه داده ها محمد راستگو 14:00 18:00
(۰) دیدگاه