برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 26 مرداد (ترم تابستانی)

۲۵۹ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه  26 مرداد (ترم تابستانی)
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 19 مرداد (ترم تابستانی)
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 بهداشت روانی شیما شهرکی 08:00 10:00
2 روان شناسی تحولی 1 محمدرضا ناظمی 08:00 10:00
3  اندیشه اسلامی 2 مرتضی رضایی 08:00 10:00
4  اندیشه اسلامی 2 مرتضی رضایی 10:00 12:00
5 روان شناسی اخلاق شیما شهرکی 10:00 12:00
6 روان شناسی تحولی 2 محمدرضا ناظمی 10:00 12:00
7 روان شناسی تحولی 2 محمدرضا ناظمی 12:00 14:00
8 روان شناسی اخلاق شیما شهرکی 12:00 14:00
9 اخلاق کاربردی حجت مجیدی بیلندی 12:00 14:00
10 اخلاق کاربردی حجت مجیدی بیلندی 14:00 16:00
11 تفسیر موضوعی قران مرتضی قدسیان 16:00 18:00
12 تفسیر موضوعی قران مرتضی قدسیان 18:00 20:00
(۰) دیدگاه