برنامه آزمون‌های آنلاین روز پنجم امتحانات چهارشنبه 5 شهریور 99

۳۲۱ بازدید
برنامه آزمون‌های آنلاین روز پنجم امتحانات چهارشنبه 5  شهریور 99
برنامه آزمون‌های آنلاین روز پنجم امتحانات چهارشنبه 5  شهریور 99
عنوان درس نام استاد رشته  شروع آزمون
بهداشت روانی-13320158 شیما  شهرکی کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه2-13320169 شیدا  امیرافشاری کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
روان‌شناسی تحولی1-13320134 سیدمحمدرضا  ناظمی کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
فیزیک 2-10300129 مریم  مونسی کارشناسی پیوسته مهندسی رباتیک 10:30
تفسیر موضوعی قران-20110514 مرتضی  قدسیان کارشناسی پیوسته مهندسی نفت 14:00
روان‌شناسی تحولی2-13320135 سیدمحمدرضا  ناظمی کارشناسی پیوسته روانشناسی 14:00
(۰) دیدگاه