برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 31 شهریور

۵۳۸ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 31 شهریور
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 31 شهریور
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 آزمایشگاه مکانیک سیالات مودی 8:00 10:00
2 آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 زهانی زهان 8:00 10:00
3 ارتباط تصویری تخصصی 3 سپهر 8:00 10:00
4 اصول مهندسی زلزله انفرادی 8:00 10:00
5 تربیت بدنی 1 سلیمانی 8:00 10:00
6 تنظیم شرایط محیطی قناد 8:00 10:00
7 روان‌شناسی فیزیولوژیک رئیس المحدثین 8:00 10:00
8 روان‌شناسی و مشاوره خانواده کرمانی 8:00 10:00
9 ریاضیات گسسته موسوی نیک 8:00 10:00
10 کارگاه برنامه و طرح 2، برنامه‌ریزی و طراحی شهری سهرابیان 8:00 10:00
11 مقدمات طراحی معماری2 انزوایی 8:00 10:00
12 آزمایشگاه انتقال حرارت مودی 10:00 12:00
13 ارتباط تصویری تخصصی 3 سپهر 10:00 12:00
14 استاتیک ناجی میدانی 10:00 12:00
15 اصول مهندسی تونل غفاری سرجامی 10:00 12:00
16 اصول مهندسی زلزله انفرادی 10:00 12:00
17 انقلاب اسلامی ایران درودی 10:00 12:00
18 انقلاب اسلامی ایران گلی 10:00 12:00
19 تئوری احتمالات و کاربرد آن الداغی 10:00 12:00
20 روان سنجی سرائی 10:00 12:00
21 روان‌شناسی تحولی2 ناظمی 10:00 12:00
22 روان‌شناسی تربیتی کرمانی 10:00 12:00
23 طراحی اجزای ماشین 1 محیط زاده 10:00 12:00
24 کارگاه برنامه و طرح 2، برنامه‌ریزی و طراحی شهری سهرابیان 10:00 12:00
25 مبانی نظری معماری طباطبایی 10:00 12:00
26 مدار منطقی  رزمی 10:00 12:00
27 معرفت‌شناسی زهانی زهان 10:00 12:00
28 مقدمات طراحی معماری2 انزوایی 10:00 12:00
29 ورزش 1 ساقی 10:00 12:00
30 ورزش 1 سلیمانی 10:00 12:00
31 مدار منطقی  رزمی 12:00 14:00
32 آزمایشگاه شبیه سازی مودی 12:00 14:00
33 تئوری احتمالات و کاربرد آن الداغی 12:00 14:00
34 تاریخ تحلیلی صدر اسلام رضایی 12:00 14:00
35 تحلیل نمایشنامه 1 مداح حسینی 12:00 14:00
36 روان‌شناختی در قرآن و حدیث2 زهانی زهان 12:00 14:00
37 روان‌شناسی تجربی سرائی 12:00 14:00
38 روان‌شناسی صنعتی سازمانی موسوی 12:00 14:00
39 روان‌شناسی یادگیری کرمانی 12:00 14:00
40 روش تحقیق (کمی و کیفی) ناظمی 12:00 14:00
41 ریاضیات و معماری حامدزاده 12:00 14:00
42 سازه های بتن آرمه 1 قالیشویان 12:00 14:00
43 طراحی اجزای ماشین 1 محیط زاده 12:00 14:00
44 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه غفاری سرجامی پورعباس بیلندی 12:00 14:00
45 نمودارگیری چاه باقرزاده 12:00 14:00
46 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه1 امیرافشاری 14:00 16:00
47 روان‌شناسی تجربی سرائی 14:00 16:00
48 روش تحقیق (کمی و کیفی) ناظمی 14:00 16:00
49 روش تحقیق در شهرسازی موحد 14:00 16:00
50 طراحی اجزای ماشین 2 محیط زاده 14:00 16:00
51 فرآیند طراحی در معماری مظفرمقدم 14:00 16:00
52 ماشین آلات ساختمانی غفاری سرجامی 14:00 16:00
53 مبانی الکترونیک یوسف زاده اقدم 14:00 16:00
54 مقدمات طراحی معماری 3 یزدانپرست اورعی زارع 14:00 16:00
55 مقررات ملی ساختمان فرامرزی فر 14:00 16:00
56 مهندسی مخازن 1 رستمی 14:00 16:00
57 نمودارگیری چاه باقرزاده 14:00 16:00
58 تاریخ و مکاتب روان‌شناسی و نقد آن پازند 16:00 18:00
59 تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری جوانمرد 16:00 18:00
60 دینامیک کاظمیان 16:00 18:00
61 دینامیک مویدیان 16:00 18:00
62 راه‌آهن آقایی فر 16:00 18:00
63 آزمایشگاه مدار منطقی  رزمی 16:00 18:00
64 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه2 امیرافشاری 16:00 18:00
65 روش تحقیق در شهرسازی موحد 16:00 18:00
66 کارگاه تکنیک های چاپ دستی 2 خباززاده 16:00 18:00
67 کارگاه مبانی الکترونیک یوسف زاده اقدم 16:00 18:00
68 مبانی چاه آزمائی آذری نوغابی 16:00 18:00
69 مبانی مهندسی حفاری اسماعیل پور مطلق 16:00 18:00
70 مصالح ساختمانی غفاری سرجامی 16:00 18:00
71 ارتعاشات مکانیکی مویدیان 18:00 20:00
72 اصول سرپرستی غفاری سرجامی 18:00 20:00
73 اصول مهندسی ترافیک محمود آبادی 18:00 20:00
74 ایمنی در صنایع نفت کندومال 18:00 20:00
75 تعمیر و نگهداری ساختمان ایزدخواه 18:00 20:00
76 توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه امیرافشاری 18:00 20:00
77 زبان تخصصی موحد 18:00 20:00
78 طرح معماری 4 اکبرزاده کاخکی اعرابی 18:00 20:00
79 کارگاه تکنیک های چاپ دستی 2 خباززاده 18:00 20:00
80 کارگاه مبانی الکترونیک یوسف زاده اقدم 18:00 20:00
81 مکانیک سیالات صالحی سده 18:00 20:00
82 مدیریت کیفیت و بهره وری جوانمرد 18:00 20:00
(۰) دیدگاه