سرفصل دروس گروه کامپیوتر

دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹
۲۸۷۱ بازدید
نام درس  نام استاد در سال تحصیلی 1399-1400 طرح درس
ایجاد بانک های اطلاعاتی اسماعیل زاده
کارآفرینی وپروژه آصفی
برنامه سازی پیشرفته داوودی
برنامه ساری پیشرفته دلاوریان
برنامه سازی پیشرفته 1 دلاوریان
ساختمان داده ها  دلاوریان
طراحی الگوریتم دلاوریان
کارگاه برنامه سازی پیشرفته دلاوریان
کارگاه مبانی دلاوریان
مبانی کامپیوتر دلاوریان
زبان ماشین و اسمبلی- کاردانی راستگو
زبان ماشین و اسمبلی- کارشناسی راستگو
آزمایشگاه معماری کامپیوتر رحیمی
زبان فنی رحیمی
فرم طرح درس - مبانی اینترنت رحیمی
آزمایشگاه درس مدار منطقی رزمی
مدار منطقی رزمی
زبان تخصصی کارشناسی پیوسته رضوی زاده
زبان تخصصی رضوی زاده
مهندسی اینترنت رضوی زاده
شبکه های بی سیم و سیار علیشاهی
مباحث ویژه فخلعی
مدیریت شبکه کامل
آزمایشکاه نرم افزار های گرافیکی کرباسی
شبکه های چند رسانه ای مهاجرزاده
 آمار و احتمالات مهندسی موسوی نیک
 برنامه سازی سیستم موسوی نیک
برنامه نویسی کامپیوتر موسوی نیک
 ریاضیات گسسته موسوی نیک
ساختمان داده ها و الگوریتم ها موسوی نیک
معماری کامپیوتر موسوی نیک
نظریه بهینه سازی موسوی نیک
کارگاه میانی الکترونیک یوسف زاده
مبانی الکترونیک یوسف زاده
(۰) دیدگاه