سرفصل دروس گروه حسابداری و مدیریت

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
۱۴۴۹ بازدید
سرفصل دروس گروه حسابداری و مدیریت
نام درس نام استاد در سال تحصیلی 1400-1399  طرح درس
پروژه مالی  قناد 
حسابداری مالی قناد 
حقوق تجارت عالیان
روش های آماری عالیان
زبان فنی عالیان
صنعتی 1 عزیز محمدی 
صنعتی 2 عزیز محمدی 
کار آموزی قناد 
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 عزیز محمدی 
(۰) دیدگاه