سرفصل دروس گروه روانشناسی

يك شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹
۴۱۳۳ بازدید
نام درس نام استاد در سال تحصیلی 1400-1399  طرح درس
روش تحقیق وروانشناسی تحولی 2  
روان سنجی سرایی
روان شناسی دین  جمیلی
آموزه های رواى شناسی در قرآن و حدیث 1 زهانی
روان شناسی اجتماعی کاربردی کرمانی
احساس و ادراک ابهر زنجانی
آموزه های روان شناختی 1 ایل بیگی
آموزه های روان شناختی 2 ایل بیگی
آسیب روان شناسی 1 رزم یار
آسیب روان شناسی 2 رزم یار
آسیب شناسی کودک و نوجوان رزم یار
آسیب شناسی اجتماعی  کرمانی
اصول روان شناسی بالینی ابهر زنجانی
آمار استنباطی وجدانی
آمار توصیفی  وجدانی
آموزه های روانشناسی در قرآن و حدیث 2  
انگیزش و هیجان  رئیس المحدثی
بهداشت روانی شهرکی
روانشناسی تربیتی کرمانی
روانشناسی اخلاق شهرکی
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان جمیلی
روانشناسی تجربی سرایی
روانشناسی جنسیت شهرکی
روانشناسی و مشاوره خانواده کرمانی
روانشناسی سلامت  ابهر زنجانی
روانشناسی شخصیت احمدی
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار ابهر زنجانی
روانشناسی صنعتی و سازمانی  
علوم اعصاب شناختی و نوروسایکولوژی رئیس المحدثی
فلسفه اسلامی  جمیلی
فلسفه علم روانشناسی جمیلی
فنون مشاوره و روان درمانی ابهر زنجانی
فیزیولوژی اعصاب و غدد ایل بیگی
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی وجدانی
کلیات روانپزشکی رزم یار
مباحث اساسی در روان شناسی 1  ربانی
مباحث اساسی در روان شناسی 2 ربانی
مبانی جامعه شناسی کرمانی
متون روان شناسی به انگلیسی 1 ربانی
متون روان شناسی به انگلیسی 2 ربانی
راهنمایی و مشاوره شغلی  منتخب
معرفت شناسی زهانی
تاریخ و مکاتب روانشناسی پازند
نظریه های روان درمانی و مشاوره منتخب
نگرش وتغییر آن  ایل بیگی
روانشناسی اجتماعی پیشرفته کرمانی
احساس و ادراک ابهر زنجانی
آموزه‌های شناختی ابهرزنجانی
آمار استنباطی پیشرفته ایل بیگی
روانشناسی عمومی  
متون روان شناسی به انگلیسی (پیش نیاز کارشناسی ارشد برای دارندگان کارشناسی نامرتبط)  
رشد پیشرفته   
آزمون های شناختی

ابهر زنجانی

کودکان استثنایی  

مباحث جدید در آسیب شناسی

 

نظریه های روان درمانی

 
متون زبان تخصصی  
(۰) دیدگاه